Ministri iz re­gi­je u Ble­du o Agro­ko­ru

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Vi­so­ka iz­as­lans­tva Vlada Hr­vat­ske (na če­lu s pot­pred­sjed­ni­com Mar­ti­nom Da­lić), Slo­ve­ni­je, BiH, Sr­bi­je i Cr­ne Go­re, danas u Ble­du u Slo­ve­ni­ji sas­ta­ju se da bi raz­go­va­ra­li o tre­nu­tač­nom sta­nju u Agro­ko­ru. Te­ma su­sre­ta su i, is­ti­ču iz Vla­de, ko­ra­ci u rje­ša­va­nju pro­ble­ma u po­sr­nu­lom kon­cer­nu ko­ji je i ve­lik re­gi­onal­ni igrač.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.