CEIZ po­t­vr­đu­je: PDV vra­ća gos­po­dar­stvo u vi­šu br­zi­nu

Eko­nom­ski ins­ti­tut: In­deks kre­ta­nja pos­lov­nog cik­lu­sa ras­tom svih svo­jih sas­tav­ni­ca upu­ću­je da bi hr­vat­ski BDP u pr­vom kvar­ta­lu mo­gao po­ras­ti 2,7% na go­diš­njoj ra­zi­ni

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Vi­še po­ka­za­te­lja eko­nom­ske ak­tiv­nos­ti u pr­vom tro­mje­se­čju su­ge­ri­ra da je eko­nom­ska ak­tiv­nost u od­no­su na kraj proš­le go­di­ne ubr­za­la, a na po­nov­no ubr­za­nje sto­pe ras­ta kvar­tal­nog BDPa upu­ću­je i CEIZ in­deks, in­di­ka­tor pos­lov­nog cik­lu­sa ko­ji su ra­zvi­li na za­gre­bač­kom Eko­nom­skom ins­ti­tu­tu.

U si­ječ­nju i ve­lja­či CEIZ in­deks je os­tva­rio naj­vi­še vri­jed­nos­ti u pro­tek­lih po­la go­di­ne, is­ti­ču ana­li­ti­ča­ri Ins­ti­tu­ta za­klju­ču­ju­ći ka­ko bi na te­me­lju nje­go­va kre­ta­nja go­diš­nja sto­pa re­al­nog ras­ta BDP-a u pr­vom kvar­ta­lu mo­gla iz­no­si­ti 2,7%, na­kon što je u zad­njem kvar­ta­lu 2017. bio us­po­rio na dva pos­to. Uz obja­vu vri­jed­nos­ti tog in­dek­sa za ve­lja­ču na­gla­ša­va se da su u ve­lja­či sve nje­go­ve kom­po­nen­te na go­diš­njoj ra­zi­ni po­ras­le, a pri­tom se po­seb­no apos­tro­fi­ra­ju pri­ho­di od po­re­za na do­da­nu vri­jed­nost “ko­ji su os­tva­ri­li zna­ča­jan rast te su da­li i naj­ve­ći po­zi­ti­van do­pri­nos pro­mje­ni vri­jed­nos­ti CEIZ in­dek­sa u ve­lja­či ove go­di­ne.

Ka­ko je Pos­lov­ni dnev­nik već pi­sao po­zi­va­ju­ći se na nes­luž­be­ne in­for­ma­ci­je, u pr­va dva mje­se­ca PDVa se u pro­ra­čun sli­lo 7,5 mi­li­jar­di ku­na, što je čak 14 pos­to ili vi­še od 900 mi­li­ju­na ku­na vi­še ne­go u is­tom raz­dob­lju la­ni. Ta­kav tem­po na­pla­te naj­iz­daš­ni­jeg po­re­za pro­ra­čun­ski je odraz raz­mjer­no snaž­nog ras­ta po­troš­nje kao kom­po­nen­te BDPa či­ji bi utje­caj na rast BDP-a mo­gao i do­dat­no oja­ča­ti.

Ana­li­ti­ča­ri EIZa, pak, is­ti­ču i da je CEIZ ku­mu­la­tiv­no u si­ječ­nju i ve­lja­či u od­no­su na zad­nji kvar­tal 2017. po­ras­tao za 0,5 in­dek­s­nih bo­do­va te da mu je pro­sječ­na vri­jed­nost bi­la 0,6 bo­do­va ve­ća. De­se­zo­ni­ra­ni po­da­ci su­ge­ri­ra­ju, ka­žu, da je BDP u pr­vom kvar­ta­lu u od­no­su na zad­nji lanj­ski po­ras­tao za je­dan pos­to.

DE­SE­ZO­NI­RA­NI PO­DA­CI SU­GE­RI­RA­JU DA JE BDP U PR­VOM KVAR­TA­LU U OD­NO­SU NA ZAD­NJI LANJ­SKI PO­RAS­TAO ZA JE­DAN POS­TO, KA­ŽU ANA­LI­TI­ČA­RI EIZ-A

FOTOLIA

Utje­caj ras­ta po­troš­nje na BDP mo­gao bi i do­dat­no oja­ča­ti

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.