Elek­tro­kem u pos­lu sa Si­emen­som

Po­uz­da­na teh­no­lo­gi­ja

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Si­emens

AG Ös­ter­re­ich i hr­vat­ski Elek­tro­kem pot­pi­sa­li su ugo­vor za pro­izvod­nju i ugrad­nju že­ljez­nič­ko­ces­tov­nih pri­je­la­za (ŽCP). Tim ugo­vo­rom o pos­lov­noj su­rad­nji ŽCP pro­jek­ti u Hr­vat­skoj iz­vo­dit će se s vi­še od 50pos­tot­nim udje­lom hr­vat­ske tvrt­ke Elek­tro­kem, a su­rad­nja će se pri­mar­no od­no­si­ti na pro­jek­te u RH i na tr­ži­šti­ma EU dr­ža­va u okru­že­nju.

Sus­tav za auto­mat­sko uprav­lja­nje že­ljez­nič­ko­ces­tov­nim pri­je­la­zom SIMIS LC ko­ris­ti naj­no­vi­je teh­no­lo­gi­je, te se od­li­ku­je iz­van­red­nom po­uz­da­noš­ću i naj­vi­šom ra­zi­nom si­gur­nos­ti.

Na hr­vat­skim pru­ga­ma sus­tav SIMIS LC već je ugra­đen na no­voj di­oni­ci Gra­decSve­ti Ivan Žab­no, a ta­ko­đer će se ugra­đi­va­ti i na di­oni­ci Du­go Se­loKri­žev­ci. Na obje di­oni­ce Si­emens AG Ös­ter­re­ich za­jed­no s tvrt­kom Elek­tro­kem ugra­đu­je naj­su­vre­me­ni­ju sig­nal­no­si­gur­nos­nu opre­mu. ŽCP sus­tav SIMIS LC bio je naj­pri­je ra­zvi­jen za po­tre­be nje­mač­kih že­ljez­ni­ca, a zbog od­lič­nih is­kus­ta­va sa­da je na­mi­je­njen glo­bal­nom svjet­skom tr­ži­štu.

ELEK­TRO­KEM ĆE UBU­DU­ĆE IZVODITI 50% PRO­JE­KA­TA ŽELJEZNIČKO/ CES­TOV­NIH PRI­JE­LA­ZA U RH

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.