Uprav­nim spo­rom ru­šit će stu­di­ju o plu­ta­ju­ćem LNG-u

Ko­ma­di­na ne odus­ta­je: ‘Žu­đa­ni­ja ima no­ve do­ku­men­te i ar­gu­men­te’

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Pri­mor­sko­go­ran­ski žu­pan Zlat­ko Ko­ma­di­na ne odus­ta­je od na­mje­re da ba­rem po­ku­ša “sru­ši­ti” stra­te­ške dr­žav­ne pla­no­ve o grad­nji plu­ta­ju­ćeg LNG ter­mi­na­la u Omiš­lju. No­vi­na­ri­ma je ju­čer po­ru­čio da će od Žu­pa­nij­ske skup­šti­ne za­tra­ži­ti su­glas­nost za po­kre­ta­nje uprav­nog spo­ra ko­jim će po­bi­ja­ti os­no­va­nost stu­di­je utje­ca­ja na oko­liš za pro­jekt.

“Žu­pa­ni­ja ima no­ve do­ku­men­te i ar­gu­men­te u ko­rist kop­ne­nog LNG ter­mi­na­la, pa će­mo od Žu­pa­nij­ske skup­šti­ne na sjed­ni­ci 26. trav­nja za­tra­ži­ti su­glas­nost za po­kre­ta­nje uprav­nog spo­ra”, re­kao je. Os­vr­nuo se i na proš­li tje­dan pred­stav­lje­ni za­kon “lex LNG” ri­je­či­ma: “Iz­vla­šte­nje u ko­rist dr­žav­ne kom­pa­ni­je, ko­je se pre­dvi­đa no­vim za­ko­nom, sa­mo je na pa­pi­ru u ko­rist dr­ža­ve bu­du­ći da će, ka­ko je za­miš­ljen mo­del, su­tra to biti pri­vat­na kom­pa­ni­ja”.

Ko­ma­di­na tvr­di ka­ko je ra­ni­ja stu­di­ja utje­ca­ja na oko­liš, ko­ja je ne­dav­no dos­pje­la u jav­nost, do­ka­za­la da je kop­ne­ni ter­mi­nal si­gur­ni­ji, is­pla­ti­vi­ji i eko­lo­ški pri­hvat­lji­vi­ji, do­nio bi ra­zvoj ovo­ga kra­ja te si­gur­nost u za­šti­ti oko­li­ša.

NEL PAVLETIĆ/PIXSELL

Ko­ma­di­na za­zi­va kop­ne­ni ter­mi­nal

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.