Za­dar­skoj žu­pa­ni­ji 40 mi­li­ju­na ku­na za lu­ke

Bo­lja in­fras­truk­tu­ra Pr­ve pot­po­re za ra­zvoj mor­skih lu­ka

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Mi­nis­tar mo­ra, pro­me­ta i in­fras­truk­tu­re Oleg Butković, rav­na­telj Žu­pa­nij­ske luč­ke upra­ve Za­dar Da­vor Ški­bo­la i rav­na­telj SAFUa To­mis­lav Pe­tric pot­pi­sa­li su u po­ne­dje­ljak Ugo­vor o do­dje­li bes­po­vrat­nih sred­sta­va za iz­grad­nju tra­jek­t­ne lu­ke Tkon vri­je­dan vi­še od 32 mi­li­ju­na, te Spo­ra­zu­me sa Žu­pa­nij­skom luč­kom upra­vom Za­dar­ske žu­pa­ni­je, vri­jed­ne osam mi­li­ju­na ku­na.

Pro­gram dr­žav­nih pot­po­ra za ra­zvoj lu­ka otvo­re­nih za jav­ni pro­met RH ko­ji je do­ni­je­lo Mi­nis­tar­stvo mo­ra, pro­me­ta i in­fras­truk­tu­re, pod­lo­ga je za fi­nan­ci­ra­nje pro­je­ka­ta u ok­vi­ru Ope­ra­tiv­nog pro­gra­ma Kon­ku­rent­nost i ko­he­zi­ja, a nji­me se, po pr­vi put, uz ula­ga­nja ko­ja su se do sa­da iz­dva­ja­la iz dr­žav­nog pro­ra­ču­na, otva­ra mo­guć­nost fi­nan­ci­ra­nja iz EU fon­do­va.

Lu­ka Tkon na oto­ku Pa­šma­nu spa­da me­đu 28 pro­je­ka­ta ko­ji će se fi­nan­ci­ra­ti bes­po­vrat­nim sred­stvi­ma EU, a ta ula­ga­nja, ve­ća od 176 mi­li­ju­na ku­na, nas­ta­vit će se u lu­ka­ma od Du­brov­ni­ka do Pu­le.

“Ovo je pr­vi ova­kav pro­jekt u Hr­vat­skoj, u Ope­ra­tiv­nom pro­gra­mu Kon­ku­rent­nost i ko­he­zi­ja ima­mo 80 mi­li­ju­na eura, a iz­me­đu os­ta­log fi­nan­ci­ra­mo i ula­ga­nja u ma­le lu­ke od zna­ča­ja za otoč­no sta­nov­niš­tvo. Tak­ve pro­jek­te smo na­mi­je­ni­li otoč­kom po­ve­zi­va­nju, una­pre­đi­va­nju tra­jek­t­nih ve­za te po­bolj­ša­nju in­fras­truk­tu­re i sma­nje­nju op­te­re­će­nja i gu­žve za vri­je­me tu­ris­tič­ke se­zo­ne”, iz­ja­vio je Butković.

PD

Gra­dit će se i tra­jek­t­na lu­ka u Tko­nu na Pa­šma­nu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.