Ot­kri­va­mo što nam po­bolj­ša­va ži­vot

Fes­ti­val zna­nos­ti Do idu­ćeg utor­ka do­ga­đa­ji di­ljem zem­lje sa ci­ljem po­pu­la­ri­za­ci­je zna­nja

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Uor­ga­ni­za­ci­ji Sve­uči­li­šta u Spli­tu, Za­gre­bu, Ri­je­ci, Za­dru i Osi­je­ku i pod po­kro­vi­telj­stvom Mi­nis­tar­stva zna­nos­ti i obra­zo­va­nja u po­ne­dje­ljak je na 23 lo­ka­ci­je di­ljem Hr­vat­ske otvo­ren šes­na­es­ti Fes­ti­val zna­nos­ti u sklo­pu ko­je­ga će se do 24. trav­nja pu­bli­ka mo­ći upoz­na­ti s naj­no­vi­jim znans­tve­nim dos­tig­nu­ći­ma. Osim go­to­vo svih hr­vat­skih znans­tve­nih ins­ti­tu­ci­ja, u pro­jekt je uklju­čen i ve­lik broj grad­skih mu­ze­ja, raz­li­či­tih udru­ga ko­je se ba­ve zna­noš­ću, knjiž­ni­ca, stru­kov­nih i dru­gih ško­la. U Za­gre­bu kao part­ne­ri su­dje­lu­ju Teh­nič­ki mu­zej Ni­ko­la Tes­la i Bri­tish Co­un­cil, odr­žat će se vi­še od 250 raz­li­či­tih do­ga­đa­ja za što je Grad Zagreb osi­gu­rao 50 ti­su­ća ku­na, za Pos­lov­ni dnev­nik je ot­krio ko­or­di­na­tor pro­gra­ma Ma­ri­jo Zr­na.

“Ia­ko iz­gle­da da je vr­lo te­ško ko­or­di­ni­ra­ti pro­jek­t­ne ak­tiv­nos­ti na 23 lo­ka­ci­je, sve pro­la­zi bez pro­ble­ma uz po­moć lo­kal­nih sna­ga. Fes­ti­val sva­ke go­di­ne ima dru­gu glav­nu te­mu, ove go­di­ne su to ‘Ot­kri­ća’, sve ono što je pro­mi­je­ni­lo naš ži­vot. U sve ove go­di­ne odr­ža­va­nja stvo­ri­li smo za­jed­ni­cu me­đu­sob­no po­ve­za­nih ljudi, mo­ti­vi­ra­nih da po­pu­la­ri­zi­ra­ju zna­nost, ko­ju su i sa­mi ne­koć mo­žda bi­li po­sje­ti­te­lji te ma­ni­fes­ta­ci­je, a danas su znans­tve­ni­ci ko­ji su­dje­lu­ju i po­du­pi­ru nje­go­vo odr­ža­va­nje. U Za­gre­bu oče­ku­je­mo vi­še od tri ti­su­će po­sje­ti­te­lja”, ko­men­ti­rao je Zr­na. Va­ra­ždin­ski Fa­kul­tet or­ga­ni­za­ci­je i in­for­ma­ti­ke (FOI), saz­na­li smo, tom će pri­li­kom otvo­ri­ti svo­ja vra­ta te svim ge­ne­ra­ci­ja­ma omo­gu­ći­ti su­dje­lo­va­nje u ra­du FOI-je­vih la­bo­ra­to­ri­ja i pre­da­va­nja, upoz­na­va­nje s mo­bil­nim apli­ka­ci­ja­ma i ra­ču­na­njem uda­lje­nos­ti u sve­mi­ru te broj­nim dru­gim za­nim­lji­vos­ti­ma.

U pro­gram uklju­če­ne znans­tve­ne ins­ti­tu­ci­je, grad­ski mu­ze­ji, knjiž­ni­ce, ško­le...

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.