No­vi na­tje­čaj za Tro­kut

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Grad Šibenik po­nav­lja na­tje­čaj za iz­vo­đa­ča gra­đe­vin­skih ra­do­va za Cen­tar no­vih teh­no­lo­gi­ja i po­du­zet­niš­tva Tro­kut vri­je­dan 21,7 mi­li­ju­na ku­na, na­kon što su ra­ni­je pris­ti­gle po­nu­de pre­ma­ši­le za­da­ne fi­nan­cij­ske ok­vi­re. Pri­op­će­no je to iz ure­da gra­do­na­čel­ni­ka Ši­be­ni­ka u po­ne­dje­ljak, uz naj­a­vu da no­vi na­tje­čaj os­ta­je otvo­ren do 3. svib­nja ove go­di­ne.

“Dru­gi na­tje­čaj smo ras­pi­sa­li jer mo­ra­mo uhva­ti­ti ko­rak s ak­tu­al­nom tr­žiš­nom si­tu­aci­jom te is­to­vre­me­no os­ta­ti u ga­ba­ri­ti­ma zbog ko­jih su nam stav­lje­na na ras­po­la­ga­nje bes­po­vrat­na eu­rop­ska sred­stva”, ko­men­ti­rao je za­mje­nik gra­do­na­čel­ni­ka Ši­be­ni­ka Da­ni­jel Mi­le­ta. Tro­kut je, ina­če, pro­jekt ino­va­tiv­ne po­du­zet­nič­ke in­fras­truk­tu­re ko­jim se po­ti­če rast i ra­zvoj ma­lih i sred­njih po­du­ze­ća, kao i za­pos­le­nos­ti na po­dru­čju Ši­ben­sko – knin­ske žu­pa­ni­je, ukup­ne vri­jed­nos­ti 27,7 mi­li­ju­na ku­na od če­ga 20 mi­li­ju­na do­la­zi iz Ope­ra­tiv­nog pro­gra­ma Kon­ku­rent­nost i ko­he­zi­ja 2014.2020.

Pd

Pro­jet ino­va­tiv­nog cen­tra 'te­žak' je 27,7 mil. ku­na

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.