GE I BOEING PA­DA­JU KAO ŽR­TVE RU­SKOG OD­GO­VO­RA

Usi­ja­ni od­no­si Krem­lj spre­ma re­ak­ci­ju na ši­ri ame­rič­ki po­pis sank­ci­oni­ra­nih tvrt­ki

Poslovni Dnevnik - - REGIJA - TO­MIS­LAV PI­LI to­mis­lav.pi­li@pos­lov­ni.hr to

Pro­tu­mje­re će ci­lja­ti sek­to­re gdje se ame­ri­ame­rič­ke tvrt­ke snaž­no os­la­njos­la­nja­ju na ru­ske part­ne­re - zraz­ra­ko­plov­nu i nuk­le­ar­nu in­din­dus­tri­ju

Kao od­go­vo­rod­gov na pro­ši­re­nje ame­rič­ka­me­rič­kog po­pi­sa ru­skih kom­pa­ni­ja­kom­pan pod sank­ci­ja­ma ja­ma­sank­ci­ja­ma ko­je su oso­bi­to po­go­di­le le­po­go­di­le pro­izvo­đač­pro­izvo­đa­ča alu­mi­ni­ja Ru­sal, sal,Ru­sal, Krem­lj ćće ovo­ga tjed­na obja­vi­ti mjer­mje­re ko­je će po­go­di­ti di­ti­po­go­di­ti 30 mi­li­jar­di­mi­li­jar do­la­ra vri­jed­nu nu­vri­jed­nu bi­la­ter­la­nu tr­go­vi­nu Ru­si­je i SA­Da. Ka­ko pi­šu ino­zem­ni me­di­ji, ru­ski ćće par­la­ment ra- sprav­lja­ti o mje­ra­ma ko­je će za­bra­ni­ti ame­rič­kim kom­pa­ni­ja­ma su­rad­nju s ru­skom zra­ko­plov­nom i nuk­le­ar­nom in­dus­tri­jom.

U tom slu­ča­ju naj­ve­će bi žr­tve bi­le kom­pa­ni­je Boeing i Ge­ne­ral Elec­tric.

Pa­le­ta mje­ra

“Mo­že­mo iz­a­bra­ti iz pa­le­te mje­ra ovis­no o si­tu­aci­ji”, iz­ja­vio je za­mje­nik pre­mi­je­ra Ar­ka­dij Dvor­ko­vič.

“Me­đu os­ta­lim, ko­ris­tit će­mo odvo­je­ne res­trik­tiv­ne mje­re pro­tiv onih dr­ža­va ko­je su uve­le sank­ci­je pro­tiv nas ka­ko bi sma­nji­le do­ba­vu ro­ba. Na­rav­no, uči­nit će­mo sve da do­ma­ća pro­izvod­nja ne opa­da, već ras­te”, do­dao je Dvor-

REUTERS

Ko­nač­nu od­lu­ku do­no­si pred­sjed­nik Vla­di­mir Pu­tin

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.