LINGLONG TIRE IZ­A­BRAO SR­BI­JU ZA NO­VI PO­GON

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Ki­ne­ski pro­izvo­đač gu­ma Linglong Tire već go­di­nu da­na tra­ži lo­ka­ci­ju za svoj eu­rop­ski po­gon, a Sr­bi­ja je naj­iz­gled­ni­ji kan­di­dat od če­ti­ri dr­ža­ve, pi­šu Ve­čer­nje no­vos­ti. Ki­ne­ski gu­mar­ski div još pre­go­va­ra sa sr­p­skim ins­ti­tu­ci­ja­ma, a ri­ječ je o inves­ti­ci­ji vri­jed­noj 400 mi­li­ju­na eura. Eu­rop­ski gu­mar­ski ma­ga­zin, po­zi­va­ju­ći se na ki­ne­ski iz­vor, ne­dav­no je obja­vio da su Ki­ne­zi već od­lu­či­li da je Sr­bi­ja ko­na­čan iz­bor. Plan ki­ne­ske kom­pa­ni­je je da iz no­ve tvornice go­diš­nje bu­de is­po­ru­če­no 10 mi­li­ju­na gu­ma za put­nič­ka, 2 mi­li­ju­na za te­ret­na i 10.000 gu­ma za te­ren­ska vo­zi­la. Linglong Tire je već go­di­na­ma me­đu pr­vih 20 svjet­skih pro­izvo­đa­ča gu­ma, kao i me­đu pr­vih pet u Ki­ni.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.