Naj­ve­ća šu­ma­dij­ska far­ma opet ra­di

Me­so No­vi vlas­nik Ter­ra Pro­duc­ts već je po­kre­nuo pro­izvod­nju i pla­ni­ra iz­voz u Ita­li­ju i Tur­sku

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Naj­ve­ća far­ma u Šu­ma­di­ji, u Mr­ča­jev­ci­ma, ko­ja je ne­kad bi­la ve­li­ki pro­izvo­đać, da bi 2010. obus­ta­vi­la dje­lat­nost, po­nov­no je po­kre­nu­ta, jav­lja Po­li­ti­ka. “Upra­vo smo do­vez­li pr­vi ka­mi­on s 50 gr­la. To su ju­ni­ce od oko 300 ki­lo­gra­ma iz oko­li­ne Va­lje­va či­je će me­so, kad do­seg­nu 500 ili 600 ki­lo­gra­ma, biti iz­ve­ze­no u Ita­li­ju”, ka­že Ra­di­ša Jev­to­vić, di­rek­tor kom­pa­ni­je Ter­ra Pro­duc­ts, no­vog vlas­ni­ka far­me. Ri­ječ je o sr­p­sko­azer baj­džan­sko­tur kom­pa­ni­ji ko­je je ku­pi­la far­mu u ste­ča­ju za 28 mi­li­ju­na di­na­ra (oko 236.000 eura).

Far­ma je osam­de­se­tih go­di­na proš­log stoljeća pod na­zi­vom Sto­čar bi­la ma­tič­na ku­ća za čak 10.000 tov­lje­ni­ka u jed­nom cik­lu­su, ra­ču­na­ju­ći i ko­ope­ran­te iz okol­nih se­la. Sa­mo to­vi­li­šte u Mr­ča­jev­ci­ma mo­že odjed­nom pri­mi­ti 2300 gr­la. No­vi vlas­nik pla­ni­ra uz­goj do 1500 gr­la u cik­lu­su. “Slje­de­ći iz­voz bit će mu­ška gr­la za Tur­sku, što je druk­či­je. Tur­ski zah­tje­vi stro­ži su ne­go za zem­lje EU, kla­nje i obra­da mo­ra­ju se oba­vi­ti po ha­lal stan­dar­du s ko­jim do sa­da sr­p­ske kla­oni­ce ko­je ra­de za nas ni­su ima­le is­kus­tva. Za­to sam zah­ti­je­vao da tur­ska in­s­pek­ci­ja nad­zi­re rad u kla­oni­ci ko­ju iz­a­be­re­mo, a za­pos­li­li smo i rad­ni­ke iz Tur­ske za taj po­sao”, objaš­nja­va Jev­to­vić.

Sr­p­sko-azer­baj­džan­sko-tur­ska tvrt­ka ku­pi­la je far­mu u ste­ča­ju

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.