SAP OČE­KU­JE VE­LI­KE POS­LO­VE U S. ARA­BI­JI

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Nje­mač­ki pro­izvo­đač sof­tve­ra SAP oče­ku­je do­bi­va­nje zna­čaj­nih pol­so­va na Bli­skom is­to­ku za­hva­lju­ju­ći am­bi­ci­oz­nom sa­udij­skom pla­nu res­truk­tu­ri­ra­nja gos­po­dar­stva “Vi­si­on 2030”. Ka­ko je za CNBC ka­zao fi­nan­cij­ski di­rek­tor Lu­ka Mu­čić, Sa­udij­ska Ara­bi­ja ve­li­kim ko­ra­ci­ma kre­će pre­ma ra­ču­nal­s­tvu “u obla­ku”.”Sto­ga su na­ša ula­ga­nja u po­dat­kov­ne cen­tre u Sa­udij­skoj Ara­bi­ji de­fi­ni­tiv­no stra­te­ška te iza to­ga ima­mo ve­li­ki plan ras­ta”, po­jas­nio je Mu­čić. Plan “Vi­si­on 2030” uobli­čio je pri­jes­to­lo­na­s­ljed­nik Mo­ham­med bin Sal­man s ci­ljem sma­nji­va­nja ovis­nos­ti sa­udij­skog gos­po­dar­stva o naf­t­nim pri­ho­di­ma. Plan uklju­ču­je i ve­ći fo­kus na teh­no­lo­gi­ju.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.