Naj­ve­ća rek­lam­na tvrt­ka na svi­je­tu os­ta­la bez še­fa

Pri­ti­sak op­tuž­bi Mar­tin Sor­rell od­la­zi se če­la WPP-a

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Je­dan od naj­pla­će­ni­jih i naj­poz­na­ti­jih bri­tan­skih še­fo­va kom­pa­ni­ja, Mar­tin Sor­rell (73), iz­ne­na­da je dao ti­je­kom vi­ken­da os­tav­ku na mjes­to pred­sjed­ni­ka i iz­vr­š­nog di­rek­to­ra naj­ve­će rek­lam­ne agen­ci­je na svi­je­tu, WPPa. Ra­di se o jed­noj od naj­ve­ćih bri­tan­skih kom­pa­ni­ja s pos­lov­nim ope­ra­ci­ja­ma u 112 dr­ža­va. Sor­rell je os­tav­ku dao dva tjed­na na­kon što je kom­pa­ni­ja otvo­ri­la in­ter­nu is­tra­gu zbog op­tuž­bi u “ne­pri­mje­re­no po­na­ša­nje”. O ka­vim se op­tuž­ba­ma ra­di, os­ta­lo je ne­poz­na­to. Sor­rell je op­tuž­be od­ba­cio, ia­ko je poz­dra­vio pro­vo­đe­nje is­tra­ge.

Ovaj ro­đe­ni Lon­don­ča­nin ško­lo­van na Cam­brid­geu i Har­var­du ka­ri­je­ru u ogla­ši­vač­koj in­dus­tri­ji za­po­čeo je 1975. do­la­skom u ču­ve­nu agen­ci­ju Sa­at­c­hi & Sa­at­c­hi. Dvi­je go­di­ne kas­ni­je pos­ta­je fi­nan­cij­ski di­rek­tor tvrt­ke. Pro­izvo­đa­ča ko­ša­ra Wi­re and Plas­tic Pro­duc­ts kupuje 1985. kre­di­tom ko­ji je do­bio za­lo­živ­ši di­oni­ce Sa­at­c­hi­ja & Sa­at­c­hi­ja te ju pre­tva­ra u inves­ti­cij­sku kom­pa­ni­ju za ku­po­va­nje rek­lam­nih agen­ci­ja, po­ne­kad i agre­siv­no. S vre­me­nom stva­ra di­va u tom sek­to­ru, a on pos­ta­je naj­du­go­vječ­ni­ji di­rek­tor ne­ke od kom­pa­ni­ja u sas­ta­vu in­dek­sa FTSE 100 s go­diš­njom pla­ćom od 70 mi­li­ju­na fun­ti. Osob­na imo­vi­na Martina Sor­rel­la pro­cje­nju­je se na 495 mi­li­ju­na fun­ti. Osim što je bio auto­ri­tet u bran­ši, čes­to je is­tu­pao i u ve­zi pro­ble­ma glo­bal­ne eko­no­mi­je.

PRI­JE DVA TJED­NA OTVO­RE­NA JE IS­TRA­GA ZBOG NEPRIMJERENOG PO­NA­ŠA­NJA

REUTERS

Mar­tin Sor­rell

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.