Nje­mač­ka mo­ra vi­še ulo­ži­ti u ba­te­ri­je

Po­ru­ka mi­nis­tra In­dus­tri­ja za­os­ta­je

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Nje­mač­ka auto­mo­bil­ska in­dus­tri­ja mo­ra snaž­no ula­ga­ti u teh­no­lo­gi­ju elek­trič­nih auto­mo­bi­la i ra­zvi­ja­ti pos­tro­je­nja za pro­izvod­nju ba­te­ri­ja u Eu­ro­pi ka­ko bi za­dr­ža­la ko­rak s glo­bal­nim kon­ku­ren­ti­ma, iz­ja­vio je mi­nis­tar gos­po­dar­stva i ener­ge­ti­ke Pe­ter Al­t­ma­ier. Do­dao je i da pro­izvo­đa­či auto­mo­bi­la mo­ra­ju ulo­ži­ti “dvoz­na­men­kas­te iz­no­se mi­li­jar­di” u teh­no­lo­gi­ju elek­trič­nih auto­mo­bi­la, re­kav­ši ka­ko ne ra­zu­mi­je za­što su tvrt­ke ta­ko du­go ok­li­je­va­le.

Ula­ga­nja su ta­ko­đer po­treb­na u pro­izvod­nji ba­te­ri­ja, s ob­zi­rom na oče­ki­va­nu po­traž­nju za mi­li­ju­ni­ma elek­trič­nih ba­te­ri­ja, a ko­je bi mo­gle po­mo­ći tvrt­ka­ma za­ra­di­ti ve­lik no­vac, ka­zao je Al­t­ma­ier u po­ne­dje­ljak za dnev­ni list Bild. “Ina­če će­mo mo­ra­ti pri­hva­ti­ti da će ve­li­ki dio do­da­ne vri­jed­nos­ti biti pro­izve­den u Azi­ji ili Sje­di­nje­nim Ame­rič­kim Dr­ža­va­ma, umjes­to ov­dje kod nas”, us­t­vr­dio je.

No­va nje­mač­ka ko­ali­cij­ska vlada pla­ni­ra ubla­ži­ti po­rez­no op­te­re­će­nje za vo­za­če elek­trič­nih vo­zi­la, osi­gu­ra­ti naj­ma­nje do­dat­nih 100 ti­su­ća pu­ni­oni­ca ši­rom zem­lje te su­bven­ci­oni­ra­ti di­je­lje­nje auto­mo­bi­la, a s ci­ljem snaž­ni­jeg kre­ta­nja pre­ma “ze­le­ni­jem” pri­je­vo­zu. Ta­ko­đer pla­ni­ra­ju osi­gu­ra­ti sred­stva za is­tra­ži­va­nje teh­no­lo­gi­je auto­nom­ne vož­nje te po­dr­šku us­pos­ta­vi pro­izvod­nje ba­te­ri­ja.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.