Nje­mač­ki sin­di­ka­ti bli­zu do­go­vo­ra

Os­tva­ren na­pre­dak

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Pos­lo­dav­ci i sin­di­ka­ti za­pos­le­nih u jav­nom sek­to­ru u Nje­mač­koj obja­vi­li su da su pos­ti­gli na­pre­dak na­kon tre­će run­de pre­go­vo­ra o pla­ća­ma, pre­no­si u po­ne­dje­ljak Reuters. U za­jed­nič­koj iz­ja­vi dvi­je su stra­ne pri­op­ći­le le­pri­op­ći­le da su se pri­mak­le bli­že u ne­kim pi­ta­nji­ma, aali da se ra­zi­la­ze u miš­lje­nju oko pi­ta­nja du­bi­ne i struk­tu­re mo­gu­ćeg spo­ra­zu­ma. Pre­go­vo­ri su nas­tav­lje­ni i u po­ne­dje­ljak.

Sin­di­kat Ver­di ko­ji bro­ji 2,3 mi­li­ju­na čla­no­va nčla­no­va te sin­di­kat dr­žav­nih služ­be­ni­ka DBB ko­ji ji­ko­ji pred­stav­lja 344.000 čla­no­va, tra­že po­vi­ši­cu od šest pos­to ili naj­ma­nje 200 eura vi­še mje­seč­no. Dva su sin­di­ka­ta naj­a­vi­la da su sprem­ni ms­prem­ni na kom­pro­mis. Pod­sje­ti­mo, pre­go­vo­ri­ma je pret­ho­dio proš­lo­tjed­ni štrajk upo­zo­re­nja. Pred­stav­nik pos­lo­da­va­ca Tho­mas Bö­hle ka­zao je ka­ko ta­ko­đer oče­ku­je na­pre­dak u pre­go­vo­ri­ma g po pi­ta­nju pla­ća. Mi­nis­tar unu­tar­njih pos­lo­va Horst Se­eho­fer na­da se do­go­vo­ru do sri­je­de.

REUTERS

Pre­go­vo­ri­ma je pret­ho­dio proš­lo­tjed­ni štrajk upo­zo­re­nja sa 150.000 su­di­oni­ka

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.