No­vi dr­žav­ni od­vjet­nik

Za­mje­nik Ba­ji­ća i Cvi­ta­na sad pos­ta­je i nji­hov na­s­ljed­nik

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - M. JURASIĆ, I. JAKELIĆ, I. PULJIĆ ŠEGO/VL

Ko­rup­ci­ja i or­ga­ni­zi­ra­ni kri­mi­nal usko su po­ve­za­ni i ugro­ža­va­ju glav­ne vri­jed­nos­ti druš­tva, go­vo­rio je još 2005.

No­vi glav­ni dr­žav­ni od­vjet­nik, na pri­jed­log HDZ-a, mo­gao bi bi­ti Dra­žen Je­le­nić. Ro­đen 1966., “di­je­te” je dr­žav­nog od­vjet­niš­tva. Na­kon što je 1992. za­vr­šio Prav­ni fa­kul­tet u Za­gre­bu za­poš­lja­va se kao vjež­be­nik u Služ­bi dr­žav­nog knji­go­vod­stva pa u Žu­pa­nij­skom dr­žav­nom od­vjet­niš­tvu, dok je kao za­mje­nik op­ćin­skog dr­žav­nog od­vjet­niš­tva stu­pio na duž­nost 1997.

Za fi­nan­cij­ski nad­zor

Od 2003. do 2008. ra­di u USKOKu kao za­mje­nik Din­ka Cvi­ta­na i vo­di­telj Odje­la za me­đu­na­rod­nu su­rad­nju i za­jed­nič­ke is­tra­ge. Od 2008. do 2011. bio je za­gre­bač­ki žu­pa­nij­ski dr­žav­ni od­vjet­nik, a za­tim pos­ta­je za­mje­nik Glav­nog dr­žav­nog od­vjet­ni­ka Mla­de­na Ba­ji­ća, te pr­vi Cvi­ta­nov za­mje­nik. Je­le­nić je ak­tu­al­ni pred­sjed­nik Dr­žav­no­od­vjet­nič­kog vi­je­ća ko­je ime­nu­je dr- žav­ne od­vjet­ni­ke. Na če­lu je i iz­as­lans­tva RH u GRECOu, an­ti­ko­rup­cij­skom ti­je­lu Vi­je­ća Eu­ro­pe. Član je i uprav­nog vi­je­ća Pra­vo­sud­ne aka­de­mi­je, Sa­vje­ta za pra­će­nje pro­ved­be Stra­te­gi­je re­for­me pra­vo­su­đa, Sa­vje­ta za sp­rje­ča­va­nje ko­rup­ci­je i po­vje­rens­tva za pro­vo­đe­nje pra­vo­sud­nih is­pi­ta. Član je rad­nih sku­pi­na Mi­nis­tar­stva pra­vo­su­đa za iz­ra­du za­ko­na i Stra­te­gi­je suz­bi­ja­nja ko­rup­ci­je, a bio je i u pre­go­va­rač­kom ti­mu za po­glav­lje 23 za pre­go­vo­ra o pris­tu­pa­nju EU u sku­pi­ni za fi­nan­cij­ski nad­zor.

Sa čel­ni­kom GRECOa Ma­ri­nom Mr­če­lom su­dje­lo­vao je po­čet­kom trav­nja na okru­glom sto­lu u po­vo­du Me­đu­na­rod­nog da­na bor­be pro­tiv ko­rup­ci­je, kad je re­kao: “Gra­đa­ni mo­gu bi­ti ne­za­do­volj­ni hr­vat­skim pra­vo­su­đem, ali ono je odraz druš­tva u ko­jem ži­vi­mo i ka­ko druš­tvo na­pre­du­je ta­ko na­pre­du­je i pra­vo­su­đe”, is­tak­nuo je Je­le­nić.

Tra­ži ener­gič­nu re­ak­ci­ju

“Što se ti­če pra­vo­su­đa ra­di se pu­no, ima se vi­zi­ja, no na­ža­lost ni­je is­pu­nje­na jed­na od važ­nih pre­po­ru­ka GRECOa – po­ve­ća­nje kva­li­te­te ko­mu­ni­ka­ci­je pra­vo­su­đa pre­ma jav­nos­ti ko­ja će po­ka­za­ti što je do­bro, a ima ga ja­ko pu­no”, re­kao je.

Je­le­nić je 2005.na sku­pu An­ti­ko­rup­cij­ske mre­že za tran­zi­cij­ske eko­no­mi­je go­vo­rio o hr­vat­skom is­kus­tvu u bor­bi s ko­rup­ci­jom pu­tem USKOKa. Ta­da je ka­zao ka­ko su u go­di­na­ma uoči os­nut­ka USKOKa (pot­kraj 2001.) do 1999. i naj­vi­ši po­li­cij­ski duž­nos­ni­ci čes­to go­vo­ri­li ka­ko u Hr­vat­skoj ne­ma or­ga­ni­zi­ra­nog kri­mi­na­la. “Me­đu­tim, či­nje­ni­ce i jav­no miš­lje­nje go­vo­ri­li su po­sve su­prot­no”. Ko­rup­ci­ja i or­ga­ni­zi­ra­ni kri­mi­nal usko su po­ve­za­ni i “ugro­ža­va­ju te­melj­ne vri­jed­nos­ti druš­tva i zah­ti­je­va­ju ener­gič­nu i učin­ko­vi­tu re­ak­ci­ju”, go­vo­rio je Je­le­nić te pre­da­va­nje za­vr­šio s mo­tom USKOKa Aqu­ila non ca­pit mus­cas, a na­daj­mo se da će ta la­tin­ska iz­re­ka bi­ti i nje­go­va vo­di­lja na če­lu DORHa orao ne lo­vi mu­he.

VL

Je­le­nić je 'di­je­te DORH-a' u ko­jem ra­di već vi­še od dva­de­set go­di­na

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.