Agro­kor uje­di­nio re­gi­ju

Su­sret na Ble­du Pet mi­nis­ta­ra gos­po­dar­stva ze­ma­lja iz okru­že­nja ras­prav­lja­lo o kon­cer­nu

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - JADRANKA DOZAN SUZANA VAROŠANEC

Ko­nač­no rje­še­nje oko Agrokora omo­gu­ćit će i Mer­ca­to­ru da sve si­le us­mje­ri u sma­nje­nje za­du­že­nos­ti

Svih pet po­li­tič­kih fak­to­ra za­du­že­nih za gos­po­dar­stvo u zem­lja­ma u re­gi­ji slo­ži­li su se oko sta­va da se u slu­ča­ju Agrokora dje­lu­je u pra­vom smje­ru.

Izja­vio je to za Pos­lov­ni dnev­nik slo­ven­ski mi­nis­tar gos­po­dar­stva Zdrav­ko Po­či­val­šek na­kon sas­tan­ka u Ble­du. Tvr­di i da svi ima­ju is­ti in­te­res, što zna­či osi­gu­ra­ti svim tvrt­ka­ma u vlas­niš­tvu Agrokora u re­gi­ji da se “kon­so­li­di­ra­ju i pos­lu­ju us­pješ­no i da­lje”.

“Naš zajednički stav oko Agrokora je jedinstven slučaj, i sto­ga za­klju­ču­jem da ako bi se nas mi­nis­tre gos­po­dar­stva vi­še slu­ša­lo, on­da bi i od­no­si u re­gi­ji bi­li bo­lji”, do­da­je Po­či­val­šek. Cilj sas­tan­ka je bio uza­jam­no in­for­mi­ra­nje. Pre­ma Po­či­val­še­ku, na­kon što je pot­pred­sjed­ni­ca Vla­de RH Mar­ti­na Da­lić pred­sta­vi­la tre­nu­tač­nu si­tu­aci­ju plan za pot­pi­si­va­nje na­god­be po­čet­kom sr­p­nja sa sli­kom no­ve vlas­nič­ke struk­tu­re, svi su, ka­že, iz­ra­zi­li po­dr­šku te bu­de li i iš­lo po pla­nu rje­še­nje će za­ži­vje­ti već sre­di­nom ruj­na. “Mer­ca­tor os­ta­je u sklo­pu Agrokora ko­ji će ima­ti pot­pu­no dru­ga­či­ju vlas­nič­ku struk­bur­ze tu­ru. No, ko­nač­no rje­še­nje oko Agrokora omo­gu­ćit će i Mer­ca­to­ru ko­ji je od stra­te­škog in­te­re­sa za Slo­ve­ni­ju, tj nje­go­vom pos­lo­vod­stvu da sve si­le us­mje­ri u biz­nis mo­del, sma­nje­nje za­du­že­nos­ti i lo­gis­tič­ke pro­ble­me”, na­vo­di Po­či­val­šek. Pre­ma nje­go­vim ri­je­či­ma kad je bio usvo­jen Lex, slo­ven­ska Vla­da na na­čel­nom ni­vou i u su­šti­ni ga je po­dr­ža­la, s uvje­re­njem da će se ti­me spri­je­či­ti iz­voz kri­ze u re­gi­ju jer su, ka­že, zna­li da je pos­lo­va­nje u Agro­ko­ru na ne­eko­nom­skim te­me­lji­ma te pre­dvi­đa­li da će kad tad do­ći u po­te­ško­će.

Za kon­zul­tan­ta Dra­gu Mu­nji­zu ne­ma lo­gič­ni­je stva­ri ne­go da Mer­ca­tor i Kon­zum os­ta­ju zdru­že­ni na po­dru­čju JI Eu­ro­pe, pa čak i da se ši­re iz­van re­gi­je. Ako ima­ju no­ve vlas­ni­ke fi­nan­cij­ske ins­ti­tu­ci­je, ši­re­nje je ta­ko­đer op­ci­ja, tvr­di biv­ši di­rek­tor Kon­zu­ma. “Ot­kla­nja­ju se pro­ble­mi ovih kom­pa­ni­ja ko­ji su pos­to­ja­li zad­njih 10 go­di­na, a za sve do­bav­lja­če, zbog za­dr­ža­va­nja po­li­ca, to zna­či ve­ću si­gur­nost pod uvje­tom da se na­god­ba pot­pi­še”, ka­že Mu­nji­za. Za Sr­bi­ju, Cr­nu Go­ru i BiH, pak, na­vo­di da ta­kav ti­jek do­no­si nas­ta­vak “iz­vr­s­ne ops­kr­be ro­bom ši­ro­ke po­troš­nje, pa čak i uz mo­guć­nost po­di­za­nja na vi­ši ni­vo”. Po nje­go­vom miš­lje­nju Sc­hwarz gru­pa bi ta­ko do­bi­la još ja­čeg kon­ku­ren­ta. Mu­nji­za tvr­di da će tre­ba­ti re­de­fi­ni­ra­ti no­ve od­no­se s ob­zi­rom na no­ve vlas­ni­ke Agrokora.

NAŠ ZAJEDNIČKI

STAV OKO AGROKORA JE JEDINSTVEN SLUČAJ Zdrav­ko Po­či­val­šek

Go­diš­nji pro­met Kon­zu­ma u RH i BiH iz­no­si 13 mi­li­jar­di ku­na, dok Mer­ca­tor u Slo­ve­ni­ji i Sr­bi­ji os­tva­ru­je 15 ml­rd. ku­na, što je ukup­no 28 ml­rd. ku­na. To zna­či, pre­ma Mu­nji­zi, da u naj­lo­ši­jem sce­na­ri­ju Kon­zum i Mer­ca­tor za­jed­no vri­je­de 20 pos­to tog pro­me­ta, a u naj­bo­ljem 60%. Ina­če, glav­ne po­ru­ke iz Ble­da o to­me što sli­je­di do kra­ja pro­ce­sa od pot­pred­sjed­ni­ce hr­vat­ske Vla­de, pre­to­če­ne na plan ope­ra­tiv­nog dje­lo­va­nja, pre­ma prav­nič­kim iz­vo­ri­ma, u pu­nom su za­ma­hu. Ključ­no je rje­še­nje do­nio spo­ra­zum o term she­etu, pa se pri­onu­lo na pi­sa­nje pa­pi­ra. Ka­ko se nes­luž­be­no doz­na­je već je sa­či­njen po­pis u vi­du 10ak ti­su­ća ko­ra­ka od ukup­no ka­ko se pro­cje­nju­je njih oko 15.000 ko­je će bi­ti po­treb­no uči­ni­ti da bi se na­god­ba, na­kon što se pos­tig­ne, i im­ple­men­ti­ra­la. Ra­di­mo de­ta­ljan plan ko­rak po ko­rak, i već smo bli­zu 11.000 ko­ra­ka, a po­sao je za­nat­ski te li­šen ne­iz­vjes­nos­ti i prav­nih pi­ta­nja.

“Mis­lim da je 95% pos­la go­to­vo te da je za­kon is­pu­nio svo­ju svr­hu jer ne sa­mo da ni­je doš­lo do ne­kon­tro­li­ra­ne lan­ča­ne re­ak­ci­je u Hr­vat­skoj i re­gi­ji, ne­go ni­je doš­lo ni do bit­nih po­re­me­ća­ja u pos­lo­va­nju. Po­učak ovo­ga škol­skog pri­mje­ra je da sve po­ten­ci­jal­ne pri­jet­nje sis­tem­skog ka­rak­te­ra za gos­po­dar­stvo tre­ba pre­ve­ni­ra­ti, pri­mje­ri­ce i do­s­ljed­nim pro­vo­đe­njem nad­zo­ra”, ka­že je­dan su­go­vor­nik ko­ji je po­ve­zan s ak­tu­al­nom pa­pi­ro­lo­gi­jom. Ta­ko se još tra­ži prav­na for­mu­la i za pro­ble­me re­grek­nji­že­nja snih duž­ni­ka (naj­is­tak­nu­ti­ji je Fran­ck), pro­iziš­le iz mo­de­la za­obi­laz­nog fi­nan­ci­ra­nja u uvje­ti­ma kad je HNB za­bra­nio ban­ka­ma ve­ću iz­lo­že­nost pre­ma Agro­ko­ru. Na­mje­ra je to pi­ta­nje ri­je­ši­ti ta­ko da se naj­vje­ro­jat­ni­je kroz na­god­bu po­ni­šte nji­ho­ve re­gres­ne obve­ze. Dek­la­ra­ci­ja o to­me će se si­gur­no ugra­di­ti u na­god­bu, no os­ta­je pi­ta­nje ka­ko to i prav­no ri­je­ši­ti. Pot­pred­sjed­ni­ca Vla­de Mar­ti­na Da­lić na­kon bled­skog sas­tan­ka rekla je, među ostalim, ka­ko je postizanjem načelnog sporazuma s vjerovnicima otvoren put pre­ma postizanju na­god­be. Tre­nu­tač­no se, ka­že, in­ten­ziv­no ra­di na pi­sa­nju prav­nog tek­s­ta i pre­os­ta­lim de­ta­lji­ma ka­ko bi tekst na­god­be do 10. sr­p­nja bio spre­man za gla­so­va­nje. Me­đu­tim, put pre­ma postizanju na­god­be još uvi­jek se ne či­ni baš “otvo­re­nim”. Ne­ke pre­pre­ke - a u pr­vom re­du to se od­no­si spo­re­nja oko va­lja­nos­ti i/li ogra­ni­če­nos­ti jam­s­ta­va - sva­ko to­li­ko upor­no iz­ra­nja­ju.

U no­vi­je vri­je­me to se naj­iz­rav­ni­je oči­tu­je u to­me što su upra­vo zbog pi­ta­nja nji­ho­va u upra­va­ma ope­ra­tiv­nih kom­pa­ni­ja za­pe­li na­cr­ti fi­nan­cij­skih iz­vješ­ća kao ne­za­obi­laz­no upo­ri­šte na­god­be. U pri­vre­me­noj upra­vi Agrokora, do­du­še, tvr­de da je taj pro­blem pre­di­men­zi­oni­ran i da obja­va iz­vješ­ća do 30. trav­nja ni­je upit­na. No, naj­no­vi­ji val pro­ble­ma­ti­zi­ra­nja jam­s­ta­va ko­ji je in­ter­v­ju­om N1 te­le­vi­zi­ji po­kre­nuo Ivi­ca To­do­rić to­me sva­ka­ko ne­će pri­do­ni­je­ti.

Kod jam­s­ta­va su se, ka­že on, oči­to kr­ši­li pro­pi­si: ni­je bi­lo pro­tu­či­nid­be, a u nji­ho­vu iz­da­va­nju su, su­prot­no odred­ba­ma Za­ko­na o tr­go­vač­kim druš­tvi­ma, za­obi­đe­ne skup­šti­ne. To­do­ri­će­va objaš­nje­nja pri­tom su pri­lič­no la­kon­ska: jam­s­tva mu ni­su bi­la ‘is­sue’ jer je Agro­kor, ka­ko ka­že, svoje du­go­ve uvi­jek ured­no ser­vi­si­rao, a u smis­lu ZTD-a pre­vid je adre­si­rao na prav­ni­ke. No, To­do­rić je, či­ni se, pre­vi­dio da se u me­đu­vre­me­nu i jav­no ot­kri­lo da su u ugo­vo­re o za­du­že­nji­ma po kre­di­ti­ma i obvez­ni­ca­ma ipak ugra­đe­na ogra­ni­če­nja obve­za po tzv. uzvod­nim jam­s­tvi­ma u smis­lu za­kon­skih pro­pi­sa, uklju­ču­ju­ći i one o oču­va­nju ka­pi­ta­la druš­tva jam­ca i za­bra­ni (pri­kri­ve­nog) po­vra­ta ulo­ga vla­da­ju­ćem druš­tvu.

M. DA­LIĆ NA­KON SAS­TAN­KA REKLA JE, MEĐU OSTALIM, KA­KO JE POSTIZANJEM NAČELNOG SPORAZUMA S VJEROVNICIMA OTVOREN PUT PRE­MA POSTIZANJU NA­GOD­BE

TOMISLAV MILETIĆ/PIXSELL

Zdrav­ko Po­či­val­šek, slo­ven­ski mi­nis­tar gos­po­dar­stva

PD

Mi­nis­tri iz pet ze­ma­lja oku­pi­li se u Vi­li Bled uz sa­mo je­ze­ro

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.