Big Bang pro­dan za 18,6 mil. eura, os­ta­je slo­ven­ski

Pre­uzi­ma­nje Adven­tu­ra Hol­ding Dar­ka Kla­ri­ča ku­pio naj­ve­ćeg slo­ven­skog tr­gov­ca teh­nič­kom ro­bom s 18 pos­lov­ni­ca

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE -

Pre­uzi­ma­nje Adven­tu­ra Hol­ding Dar­ka Kla­ri­ča ku­pio naj­ve­ćeg slo­ven­skog tr­gov­ca teh­nič­kom ro­bom s 18 pos­lov­ni­ca

Kla­rič je u utr­ci za Big Bang po­bi­je­dio Bal­fin Gro­up al­ban­skog mi­li­jar­de­ra Sa­mi­ra Ma­nea za ko­jeg se dr­ža­lo da će bi­ti no­vi vlas­nik

Na­kon pro­da­je naj­ve­ćeg slo­ven­skog tr­gov­ca teh­nič­kom ro­bom Big Ban­ga vje­rov­ni­ci Mer­ku­ra bit će is­pla­će­ni bolje ne­go što su oče­ki­va­li, jer je slo­ven­ski Adven­tu­ra Hol­ding u vlas­niš­tvu Darko Kla­ri­ča pla­tio 18,6 mi­li­ju­na eura, pi­šu Fi­nan­ce. In­for­ma­ci­ju o pro­da­ji, ko­ju je pr­vi obja­vio por­tal Si­ol, Kla­rič još ne že­li ko­men­ti­ra­ti, ali je pre­ma nes­luž­be­nim in­for­ma­ci­ja­ma Fi­nan­ca ugo­vor već pot­pi­san.

Ku­pu­je i Ma­ri­nu Por­to­rož

Tr­go­vac teh­ni­kom Big Bang uz onli­ne pro­da­je ima 18 pos­lov­ni­ca i oko 15.000 če­tvor­nih me­ta­ra pro­daj­nog pros­to­ra. Pre­ma vlas­ti­tim po­da­ci­ma, kom­pa­ni­ja je naj­ve­ći po­nu­đač audi­ovi­deo pro­izvo­da i ra­ču­nal­ne opre­me u Slo­ve­ni­ji s tr­žiš­nim udje­li­ma od 30 do 60 pos­to. Tvrt­ka je ta­ko­đer je­dan od glav­nih tr­go­va­ca bi­je­lom teh­ni­kom i te­le­ko­mu­ni­ka­cij­skim pro­izvo­di­ma, čak je u Mer­ku­ro­voj naj­ve­ćoj kri­zi bio sma­tran naj­ma­nje pro­ble­ma­tič­nom kće­ri. Big Bang je bio u ci­je­los­ti u vlas­niš­tvu Mer­ku­ra u ste­ča­ju, ko­ji ga je pre­uzeo 2002. go­di­ne.

Darko Kla­rič je u utr­ci za Big Bang po­bi­je­dio Bal­fin

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.