Ohra­bre­ni ula­ga­či di­gli euro na naj­vi­šu ra­zi­nu u tri tjed­na

Sk­lo­ni­ji ri­zi­ku Sti­ša­ne bo­jaz­ni od no­vih na­pa­da na Si­ri­ju odra­zi­le se na va­lu­te KRETANJE TEČAJA EURA PRE­MA DOLARU TI­JE­KOM TRAV­NJA 1,2382

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE -

Sk­lo­ni­ji ri­zi­ku Sti­ša­ne bo­jaz­ni od no­vih na­pa­da na Si­ri­ju odra­zi­le se na va­lu­te

Euro je do­seg­nuo ra­zi­nu od 1,2412 do­la­ra za­hva­lju­ju­ći i nsža­ni­jem eko­nom­skom ras­tu Ki­ne od oče­ki­va­nja

Te­čaj eura u uto­rak je na me­đu­na­rod­nim tr­ži­šti­ma do­seg­nuo naj­vi­še ra­zi­ne u tri tjed­na pre­ma dolaru ka­ko ja­ča sklo­nost inves­ti­to­ra ri­zi­ku us­li­jed do­brih gos­po­dar­skih vi­jes­ti iz Ki­ne i sti­ša­nih bo­jaz­ni od no­vih na­pa­da na Si­ri­ju. Euro je oja­čao 0,3 pos­to u us­po­red­bi s pret­hod­nim za­tva­ra­njem, na 1,2412 do­la­ra, naj­vi­še ra­zi­ne od 28. ožuj­ka.

Trum­po­vi ko­men­ta­ri

Do­la­rov in­deks, ko­ji mje­ri vri­jed­nost američke pre­ma dru­gih šest naj­z­na­čaj­ni­jih svjet­skih va­lu­ta, u tak­vim je okol­nos­ti­ma u uto­rak pri­je­pod­ne skliz­nuo 0,2 pos­to. U fo­ku­su je bio po­da­tak o ras­tu ki­ne­skog gos­po­dar­stva od 6,8 pos­to u pr­vom kvar­ta­lu u us­po­red­bi s go­di­nom ra­ni­je. Tem­po ras­ta na go­diš­njoj ra­zi­ni os­tao je pak ne­pro­mi­je­njen u us­po- red­bi s pret­ho­dim kvar­ta­lom, no ne­što je ja­či ne­go što se oče­ki­va­lo.

Na­da­lje, pri­ti­ske na slab­lje­nje do­la­ra iz­a­zva­li su i ko­men­ta­ri pred­sjed­ni­ka Trum­pa o po­ku­ša­ji­ma Ki­ne i Ru­si­je da de­val­vi­ra­ju svoje va­lu­te, s tim da su ula­ga­či miš­lje­nja da ame­rič­ka ad­mi­nis­tra­ci­ja že­li sla­bi­ji do­lar. “Do­lar je op­će­ni­to sla­bio pre­ma dru­gim zna­čaj­ni­jim svjet­skim va­lu­ta­ma, a či­ni se da je po­nov­no oja­ča­la sklo­nost ri­zi­ku. To pru­ža po­dr­šku euru, ali ta­ko­đer i bri­tan­skoj fun­ti i azij­skim va­lu­ta­ma”, ka­zao je Al­vin Tan, va­lut­ni ana­li­ti­čar u fran­cu­skoj ban­ci So­ciété Généra­le.

Po­dr­ška iz Nje­mač­ke

Ključ­ni po­ka­za­telj o gos­po­dar­skoj kli­mi u Nje­mač­koj mo­gao bi pak po­mo­ći euru da se odr­ži iz­nad 1,24 do­la­ra, na­po­mi­nju ana­li­ti­ča­ri. Među do­bit­ni­ca­ma je bi­la i bri­tan­ska fun­ta, ko­ja je pri­je­pod­ne na­krat­ko do­seg­nu- la naj­vi­šu ra­zi­nu pre­ma dolaru od bri­tan­skog re­fe­ren­du­ma u lip­nju 2016. o iz­la­sku Bri­ta­ni­je iz EUa zbog op­ti­miz­ma ve­za­nog uz oče­ki­va­no po­ve­ća­nje ključ­nih ka­mat­nih sto­pa idu­ći mje­sec. Ula­ga­če je ohra­bri­lo i sve rje­đe spo­mi­nja­nje ne­kon­tro­li­ra­nog iz­la­ska iz Europ­ske uni­je. Uz fun­tu, do­lar je os­la­bio i pre­ma ne­ko­li­ko azij­skih va­lu­ta uklju­ču­ju­ći ko­rej­ski won, a ko­je su ku­po­va­ne jer se ula­ga­či na­da­ju da će se ame­rič­ko­ki­ne­ski tr­go­vin­ski su­kob sti­ša­ti.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.