TREĆA SREĆA OBONJAN STIŠAVA NOĆNE TULUME I DIŽE USLUGU

Tu­ris­tič­ki pro­jekt u 2018. mo­ra de­man­ti­ra­ti kri­ti­ča­re

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - MARIJA CRNJAK

Ovo je zah­tje­van pro­izvod ko­ji ima zah­tjev­ne gos­te, uva­ži­li smo nji­ho­ve kri­ti­ke i ot­kri­li sla­be toč­ke ko­je će­mo po­pra­vi­ti, tvr­di Igor Ro­ki

Inves­ti­to­ri u Pro­jekt Obonjan u tre­ću se­zo­nu ula­ze pod te­re­tom ne­ga­tiv­nih kri­ti­ka gos­ti­ju ko­ji im za­mje­ra­ju ni­sku ra­zi­ne us­lu­ge i ne­ja­san kon­cep­ta re­sor­ta, što se tre­nut­no odra­ža­va i spo­ri­jim bu­kin­gom se­zo­ne.

Ka­ko u svo­jim ocje­na­ma na­vo­de gos­ti Obonjana na por­ta­li­ma TripA­dvi­sor i Bo­oking.com, umjes­to idi­lič­ne, odr­ži­ve i od­mo­riš­ne des­ti­na­ci­je ko­ju su oče­ki­va­li na­iš­li su na lo­šu or­ga­ni­za­ci­ju i osob­lje, uz be­sa­ne no­ći zbog par­ti­ja­nja te vi­so­ke ci­je­ne ko­je, sma­tra­ju, ni­su od­go­va­ra­le us­lu­zi. Us­to, ši­ben­ska opor­ba op­tu­žu­je vlas­ni­ke kon­ce­si­je da ne is­pu­nja­va­ju fi­nan­cij­ske uvje­te ugo­vo­re­ne s Gra­dom, što je gra­do­na­čel­nik Želj­ko Bu­rić u me­đu­vre­me­nu de­man­ti­rao.

I u od­go­vo­ri­ma gos­ti­ma na bu­king por­ta­li­ma i u raz­go­vo­ru za Pos­lov­ni dnev­nik inves­ti­to­ri uva­ža­va­ju kri­ti­ke, te za ovu se­zo­nu naj­av­lju­ju za­okret u sa­dr­žaj­nom kon­cep­tu re­sor­ta i bo­lju uslugu, što već ne­ko vri­je­me pro­mo­vi­ra­ju kroz mar­ke­tin­šku kam­pa­nju.

Priz­na­ju i da Gra­du du­gu­ju tek jed­nu ra­tu kre­di­ta či­ju su ot­pla­tu pre­uze­li od nje­ga, dos­pje­lu u pro­sin­cu, što će u do­go­vo­ru s Gra­dom pla­ti­ti na lje- to. “Ra­di se o zah­tjev­nom pro­izvo­du ko­ji ima zah­tjev­ne gos­te, uva­ži­li smo nji­ho­ve kri­ti­ke, ot­kri­li sla­be toč­ke ko­je će­mo u ovoj go­di­ni zna­čaj­no po­pra­vi­ti, kao što je pri­mje­ri­ce re­cep­ci­ja ko­ja zah­tje­va vr­hun­ske ka­dro­ve ko­je u ra­ni­jim go­di­na­ma ni­smo us­pje­li pro­na­ći. S ob­zi­rom na to da su se gos­ti proš­le go­di­ne naj­vi­še ža­li­li na žes­tok noć­ni ži­vot, od­lu­či­li smo par­ti­je ogra­ni­či­ti na dva sa­ta pos­li­je po­no­ći. Oče­ku­jem da će ra­zi­na za­do­volj­stva na­ših gos­ti­ju ove go­di­ne bi­ti znat­no ve­ća”, po­jas­nio nam je Igor Ro­ki, član Upra­ve tvrt­ke Obonjan Ri­vi­je­ra i je­dan od os­ni­va­ča tvrt­ke Gra­ti­osus, ko­ja je no­si­telj pro­jek­ta uz bri­tan­ske pro­mo­to­re So­und Chan­nel i slo­ven­sku agen­ci­ju CMT.

Ka­ko je poz­na­to, tro­jac je na Obo­nja­nu kon­ce­si­ju do­bio na 50 go­di­na te­me­ljem sporazuma s Gra­dom Ši­be­ni­kom i Sun­ča­nim Hva­rom od ko­jeg su ot­ku­pi­li kon­ce­si­ju. Pri­li­kom pred­stav­lja­nja pro­jek­ta 2015. naj­av­lje­no je da će u vr­lo krat­kom ro­ku pos­ta­ti iz­ni­man brend tu­ris­tič­ke po­nu­de Hr­vat­ske na glo­bal­noj ra­zi­ni, na­mi­je­njen bo­ga­ti­jim gos­ti­ma ko­ji vo­le pri­ro­du, jo­gu i glaz­bu. Iako se ta­da ko­mun­ci­ra­lo da se ra­di o eki­pi ko­ja je uigra­na na slič­nim pro­jek­ti­ma, Ro­ki da­nas priz­na­je da ni­su ima­li do­volj­no is­kus­tva u ra­zvi­ja­nju ta­ko kom­plek­s­nog pro­izvo­da, no ne dvo­ji da će pro­jekt usko­ro sta­sa­ti do ci­lja­ne ra­zi­ne.

U Ši­be­ni­ku priz­na­ju da Ugo­vor iz­me­đu Gra­da Ši­be­ni­ka i druš­tva Obonjan Ri­vi­je­ra re­gu­li­ra prav­ne mje­re i od­no­se ve­za­ne uz fi­nan­ci­je te di­na­mi­ku re­ali­za­ci­je pro­jek­ta, a ne obu­hva­ća sa­mu kva­li­te­tu us­lu­ge. “Pro­jekt Obonjan do­pri­no­si tu­ris­tič­koj po­nu­di Gra­da Ši­be­ni­ka. U od­no­su na si­tu­aci­ju za­te­če­nu na oto­ku Obonjan, pro­jek­tom je pos­tig­nut iz­ni­man us­pjeh, a vje­ru­je­mo da će inves­ti­to­ri us­pje­ti u svo­joj ko­nač­noj na­mje­ri re­ali­za­ci­je cje­lo­kup­nog pro­gra­ma i pla­ni­ra­nih sa­dr­ža­ja”, po­ru­či­li su iz Gra­da.

Inves­ti­to­ri su do­sad u Obonjan ulo­ži­li 105 mi­li­ju­na ku­na, a Grad su os­lo­bo­di­li obve­za ukup­ne vri­jed­nos­ti oko 40 mi­li­ju­na, u što je uklju­če­na ot­pla­ta kre­di­ta te ula­ga­nje u in­fras­truk­tu­ru. Od 2020. go­diš­nje će pla­ća­ti kon­ce­sij­sku nak­na­du od 500.000 eura plus va­ri­ja­bil­nih 3%od pro­me­ta. Go­diš­nje se na Obo­nja­nu za­poš­lja­va oko 200 lju­di, a u ovoj go­di­ni ulo­že­no je još de­se­tak mi­li­ju­na ku­na u pro­ši­re­nje smje­šta­ja. Tre­nut­no je na Obo­nja­nu 250 je­di­ni­ca s ukup­no 750 kre­ve­ta. Na­kon lanj­skih 27 mi­li­ju­na ku­na pro­me­ta, Igor Ro­ki ove go­di­ne oče­ku­je pri­hod od 45 mi­li­ju­na ku­na, te pro­ši­re­nje se­zo­ne od kra­ja svib­nja do po­lo­vi­ce lis­to­pa­da.

OVE GO­DI­NE OD OBONJANA OČE­KU­JE­MO PRI­HOD 45 MI­LI­JU­NA KU­NA Igor Ro­ki član Upra­ve Obonjan Ri­vi­je­re

DUŠKO JARAMAZ/PIXSELL, BORIS ŠČITAR/VL

Inves­ti­to­ri su kon­ce­si­ju na oto­ku do­bi­li na 50 go­di­na

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.