ZABI REZERVACIJE SKOČILE ZA VI­ŠE OD 85%

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Za­gre­bač­ka ban­ka obja­vi­la je na Bur­zi po­ziv di­oni­ča­ri­ma na glav­nu skup­šti­nu 24. svib­nja na ko­joj će na dnev­nom re­du bi­ti sa­mo jed­na stav­ka: bo­nus za pred­sjed­ni­ka Upra­ve Mi­ljen­ka Ži­va­lji­ća. Da­ju li di­oni­ča­ri ze­le­no svje­tlo, a to ne bi tre­ba­lo bi­ti upit­no bu­du­ći da glav­nu ri­ječ vo­di ta­li­jan­ski UniCre­dit, Ži­va­lji­ća će za do­bro pos­lo­va­nje u proš­loj go­di­ni na­gra­di­ti s 2,68 mi­li­ju­na ku­na u bru­to iz­no­su. Či­ni se da je ta­li­jan­ski vlas­nik oče­ki­vao i lo­ši­ji re­zul­tat na kri­li­ma ko­lap­sa Agrokora jer u objaš­nje­nju od­lu­ke sto­ji da je pred­sjed­nik Upra­ve pre­ma­šio oče­ki­va­nja. Naj­ve­ća ban­ka u 2017. os­tva­ri­la upo­la lo­ši­ji re­zul­tat ne­go go­di­nu pri­je po­naj­vi­še zbog ras­ta re­zer­va­ci­ja. Ne­to do­bit pa­la je na 839 mi­li­ju­na ku­na, a rezervacije skočile za vi­še od 85 pos­to na 1,4 mi­li­jar­de ku­na. Ži­va­ljić je na vo­de­ćoj po­zi­ci­ji Za­be nas­li­je­dio Fra­nju Lu­ko­vi­ća 2015. na či­ji je po­ziv ra­ni­je i do­šao u ban­ku iz Fran­c­ka.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.