Skup­lja hra­na po­gu­ra­la rast in­fla­ci­je

I da­lje skrom­no Po­tro­šač­ke ci­je­ne u ožuj­ku su za­bi­lje­ži­le rast od 1,1 pos­to na go­diš­njoj ra­zi­ni

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

In­fla­ci­ja, mje­re­na ras­tom po­tro­šač­kih ci­je­na, u ožuj­ku je po­ras­la 1,1 pos­to na go­diš­njoj ra­zi­ni, dok je na mje­seč­noj rast do­seg­nuo 0,6 pos­to, obja­vio je Dr­žav­ni za­vod za sta­tis­ti­ku.

Na­kon skrom­nih 0,8 pos­to u ve­lja­či, za­mah in­fla­tor­nim pri­tis­ci­ma u ožuj­ku da­le su ve­će ci­je­ne u res­to­ra­ni­ma i ho­te­li­ma (3,6%), za 2,8 pos­to skup­lje ci­je­ne sta­no­va­nja, vo­de, elek­trič­ne ener­gi­je, pli­na i os­ta­lih go­ri­va. Za 2,5 pos­to na go­diš­njoj ra­zi­ni bi­le su ve­će ci­je­ne al­ko­hol­nih pi­ća i du­ha­na, a za 1,4 pos­to zdrav­lje, is­ti­ču ana­li­ti­ča­ri RBA. Ci­je­ne hra­ne i bez­al­ko­hol­nih pi­ća, ko­je či­ne oko 28 pos­to u struk­tu­ri po­tro­šač­kih ci­je­na, u ožuj­ku su bi­le 1,2 pos­to vi­še

“I u ovoj go­di­ni oče­ku­je­mo nas­ta­vak po­zi­tiv­nih go­diš­njih sto­pa ras­ta po­tro­šač­kih ci­je­na, us­li­jed vi­ših ci­je­na pre­hra­ne i ener­gi­je, ali i snaž­ni­je do­ma­će po­traž­nje ko­ja bi tre­ba­la gu­ra­ti ci­je­ne pre­ma vi­šim ra­zi­na­ma. Ta­ko bi pro­sječ­na go­diš­nja sto­pa in­fla­ci­je ove go­di­ne mo­gla iz­no­si­ti 1,4 pos­to”, ka­žu u RBA.

I u HGK oče­ku­ju ne­što vi­še ra­zi­ne in­fla­ci­je “iako i na­da­lje u ok­vi­ri­ma umje­re­ne ra­zi­ne (do 2%), pod utje­ca­jem ras­ta ci­je­na naf­te ko­jeg po­ten­ci­ra­ju su­ko­bi u Si­ri­ji i hra­ne zbog ne­po­volj­nih agro­me­te­oro­lo­ških uvje­ta”.

Pla­ća­li smo 1,2% vi­še

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.