HNB TRA­ŽI PETERO NO­VIH ZAPOSLENIKA

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Raz­miš­lja­te li o pro­mje­ni pos­la, Hr­vat­ska na­rod­na ban­ka obja­vi­la je na­tje­čaj za petero no­vih zaposlenika. U Sek­to­ru za bo­ni­tet­nu re­gu­la­ti­vu i su­per­vi­zi­ju tra­že se dva glav­na struč­na su­rad­ni­ka; je­dan su­per­vi­zor za uprav­lja­nje ri­zi­ci­ma, dru­gi za in­for­ma­cij­ske sus­ta­ve. Sek­tor za cen­tral­no­ban­kar­ske ope­ra­ci­je tra­ži pri­prav­ni­ka, Sek­tor plat­nog pro­me­ta glav­nog re­fe­ren­ta za ope­ra­tiv­nu obra­du pred­me­ta iz de­viz­nog pos­lo­va­nja i plat­nog pro­me­ta, dok Sek­tor za IT tra­ži sa­vjet­ni­ka pro­gra­me­ra. Vi­še de­ta­lja dos­tup­no je na in­ter­net­skoj stra­ni­ci HNB-a.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.