U Za­gre­bu pr­vi sklop­ni blo­ko­vi Sc­h­ne­ide­ra

Li­cen­c­no part­ner­stvo Kon­čar - Apa­ra­ti i fran­cu­ski kon­cern že­le si­ner­gi­jom oja­ča­ti svo­ju po­zi­ci­ju u Slo­ve­ni­ji i BiH

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - DARKO BIČAK

Im­ple­men­ta­ci­jom ovo­ga rje­še­nja omo­gu­ću­je se auto­ma­ti­za­ci­ja i ušte­de u ra­du elek­trič­ne mre­že, a što je već pre­poz­na­to u HEP-u

Hr­vat­ska tvrt­ka Kon­čar Apa­ra­ti i pos­tro­je­nja sklo­pi­la je li­cen­c­no part­ner­stvo s fran­cu­skom kor­po­ra­ci­jom Sc­h­ne­ider Elec­tric ko­ja je je­dan od glo­bal­nih li­de­ra u uprav­lja­nju ener­gi­jom i auto­ma­ti­za­ci­ji. Spo­ra­zum bi tre­bao omo­gu­ći­ti ja­ču pri­sut­nost Sc­h­ne­ide­ra u re­gi­ji, a Kon­ča­ru ve­ći iz­voz, pri­je sve­ga u Slo­ve­ni­ju te Bos­nu i Her­ce­go­vi­nu.

Na­ime, ka­ko po­jaš­nja­va­ju iz sa­mih tvrt­ki, kroz li­cen­c­no part­ner­stvo u po­dru­čju naj­pro­da­va­ni­jeg sklop­nog blo­ka u svi­je­tu udru­ži­li su sna­ge za us­pješ­nu tr­žiš­nu si­ner­gi­ju. Sklop­ni blok pod na­zi­vom RM6 sred­nje­na­pon­sko je pos­tro­je­nje, ko­je je kom­pak­t­no i na­do­gra­di­vo te nu­di ot­por­nost na vanj­ske utje­ca­je i po­uz­da­nost na­pa­ja­nja. In­te­gra­ci­jom da­ljin­ske sta­ni­ce RM6 pos­ta­je tzv. na­pred­ni sklop­ni blok (smart RMU) ko­jim se omo­gu­ća­va nad­zor i uprav­lja­nje elek­tro­dis­tri­bu­tiv­nom mre­žom. Im­ple­men­ta­ci­jom ovog rje­še­nja omo­gu­ću­je se auto­ma­ti­za­ci­ja ra­da, iz­nim­ne ušte­de u odr­ža­va­nju i ra­du na mre­ži, što je vi­dio i pr­vi kli­jent li­cen­c­nog part­ner­stva, Hr­vat­ska elek­tro­pri­vre­da.

“Za­do­volj­stvo nam je što smo part­ner­stvom sa Sc­h­ne­ider Elec­tri­com, za sklop­ni blok RM6, pro­ši­ri­li na­šu po­nu­du na op­ti­ma­lan na­čin, ali i otvo­ri­li mo­guć­nost da oja­ča­mo pri­sus­tvo na tr­ži­šti­ma Slo­ve­ni­je te BiH, na ko­ji­ma smo tra­di­ci­onal­no pri­sut­ni. Osob­no mi je iz­nim­no dra­go što će pr­vi blo­ko­vi, ko­ji će bi­ti iz­ra­đe­ni po li­cen­c­nom pro­gra­mu, bi­ti im­ple­men­ti­ra­ni baš u Za­gre­bu” re­kao je Želj­ko Ba­go, di­rek­tor tvrt­ke Kon­čar – Apa­ra­ti i pos­tro­je­nja. Ivan Pa­ić, ge­ne­ral­ni di­rek­tor Sc­h­ne­ider Elec­tri­ca za Hr­vat­sku, Slo­ve­ni­ju i BiH is­ti­če da su struč­nja­ci iz Kon­ča­ra pre­poz­na­li rje­še­nje Sc­h­ne­ider Elec­tri­ca za auto­ma­ti­za­ci­ju dis­tri­bu­tiv­ne mre­že, ko­je se na glo­bal­noj ra­zi­ni po­ka­zu­je kao naj­bo­lje rje­še­nje u in­dus­tri­ji.

“Kon­čar je kom­pa­ni­ja s du­gom tra­di­ci­jom u po­dru­čju ener­ge­ti­ke. Si­gu­ran sam da će­mo za­jed­no lakše odgovoriti na zahtjeve tržišta ko­ji sve vi­še idu u di­gi­tal­nom smje­ru u sve tri dr­ža­ve” re­kao je Pa­ić. Ukup­ni hr­vat­ski iz­voz u Slo­ve­ni­ju je la­ni vri­je­dio 1,5 mi­li­jar­di eura, a u BiH 1,37 mi­li­jar­di. S dru­ge stra­ne, Kon­čar gru­pa je la­ni ima­la pri­hod od 3,13 mi­li­jar­di ku­na, a od če­ga je 1,57 mi­li­jar­di os­tva­re­no u iz­vo­zu.

ZA­JED­NO ĆE­MO LAKŠE ODGOVORITI NA ZAHTJEVE DIGITALNOG TRŽIŠTA Ivan Pa­ić Sc­h­ne­ider

PD

Ivan Pa­ić i Želj­ko Ba­go na pot­pi­si­va­nju part­ner­stva

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.