Na­kon pe­to­mje­seč­ne ob­no­ve otvoren Hil­ton Im­pe­ri­al u Du­brov­ni­ku

Do­ma­ći do­bav­lja­či Zi­do­ve kra­se hr­vat­ski umjet­ni­ci

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Hil­ton Im­pe­ri­al Du­brov­nik na­kon pe­to­mje­seč­ne ob­no­ve pri­mio je pr­ve gos­te. Ho­tel iz­gra­đen dav­ne 1897.go­di­ne je­dan je od pre­poz­nat­lji­vih obi­ljež­ja Gra­da či­ja je iz­grad­nja ta­da re­vo­lu­ci­ona­li­zi­ra­la tu­ri­zam u Hr­vat­skoj. Ovo­go­diš­njom ob­no­vom pros­to­ra re­cep­ci­je, svih smje­štaj­nih je­di­ni­ca i Exe­cu­ti­ve lo­un­gea udah­nut je no­vi sjaj u kom­bi­na­ci­ji sa sta­rim gla­mu­rom, is­ti­ču u ho­te­lu, no ne ot­kri­va­ju vi­si­nu inves­ti­ci­je. Za ob­no­vu je an­ga­ži­ran stu­dio God­dard Lit­tle­fa­ir, a ko­ri­šte­ni ma­te­ri­ja­li, par­ke­ti, na­mje­štaj i ra­s­vje­ta su hr­vat­ski pro­izvo­di, dok zi­do­ve ukra­ša­va­ju dje­la hr­vat­skih umjet­ni­ka.

“Hil­ton Im­pe­ri­al je kul­tur­no do­bro ovo­ga gra­da ko­ji se zbog svoje ve­li­čans­tve­ne fa­sa­de čes­to po­jav­lju­je na sli­ka­ma tu­ris­ta. Sa­ču­va­li smo pre­poz­nat­ljiv vanj­ski iz­gled ho­te­la dok smo ob­no­vi­li unu­traš­njost ka­ko bi­smo oži­vje­li im­pe­ri­jal­nu po­vi­jest ho­te­la. Otvo­re­njem ho­te­la nas­tav­lja­mo tra­di­ci­ju du­gu 120 go­di- na pru­ža­nja pr­vok­las­ne us­lu­ge pos­to­je­ćim i bu­du­ćim gos­ti­ma, re­kao je ge­ne­ral­ni di­rek­tor ho­te­la Ma­rio Mat­ko­vić.

U sklo­pu re­no­va­ci­je pre­ure­đen je i ho­tel­ski bar no­vog ime­na The Im­pe­ri­al Bar and Lo­un­ge ko­ji od­go­va­ra ele­gant­nom in­te­ri­je­ru. Eki­pa na­gra­đi­va­nih bar­me­na The Im­pe­ri­al ba­ra kre­ira­la je je­dins­tve­nu po­nu­du in­s­pi­ri­ra­nu kla­sič­nim kok­te­li­ma iz 1890ih po­put Milk Pun­c­ha. Bar je pre­poz­nat­ljiv i po svom The Im­pe­ri­al Af­ter­no­on tea ko­ji se slu­žio i dav­ne 1936. kra­lju Edwar­du VIII i nje­go­voj su­pru­zi Wal­lis Sim­p­son dok su ple­sa­li u vr­to­vi­ma sta­rog Im­pe­ri­ala, po­jaš­nja­va­ju u ho­te­lu.

Ina­če, uz Hil­ton Du­brov­nik i za­gre­bač­ki Do­ubleTree by Hil­ton, u slje­de­će dvi­je go­di­ne otvo­rit će se još dva Hil­to­no­va ho­te­la, Ho­tel Ca­nopy by Hil­ton otva­ra se do ruj­na u Cen­tru Bra­ni­mir umjes­to ho­te­la Ar­co­tel, a Hil­ton Gar­den Inn tre­bao bi se otvo­ri­ti do kra­ja idu­će go­di­ne u Rad­nič­koj.

Ho­tel star 121 go­di­nu kul­tur­no je do­bro gra­da, ka­že ge­ne­ral­ni di­rek­tor

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.