Vi­še od 5000 pos­lo­da­va­ca za­pos­li­lo oso­bu s inva­li­di­te­tom

Uklju­či­va­nje u rad Po­treb­no pu­no vi­še ra­di­ti na raz­bi­ja­nju pre­dra­su­da, kon­ti­nu­ira­no edu­ci­ra­mo na­še tvrt­ke, ka­žu u HUP-u

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Za­poš­lja­va­nje oso­ba s inva­li­di­te­tom ni­je sa­mo eko­nom­sko i fi­nan­cij­sko pi­ta­nje, ne­go i in­te­gri­ra­nje u druš­tvo, ka­za­la je u uto­rak u Za­gre­bu na kon­fe­ren­ci­ji o uklju­či­va­nju oso­ba s inva­li­di­te­tom na tr­ži­šte ra­da Zrin­ka Špo­lja­rić iz Mi­nis­tar­stva ra­da i mi­ro­vin­skog sus­ta­va. U po­s­ljed­nje vri­je­me os­tva­re­ni su po­ma­ci i ras­te za­poš­lja­va­nje oso­ba s inva­li­di­te­tom, na­gla­si­la je Špo­lja­rić. Iz­ra­zi­la je uvje­re­nost ka­ko su to­me pri­do­ni­je­le i mje­re HZZa. Špo­lja­rić je rekla ka­ko se že­li pre­ci­zi­ra­ti odred­be o kvot­nom za­poš­lja­va­nju. Na­ve­la je ka­ko su obvez­ni­ci pos­lo­dav­ci ko­ji za­poš­lja­va­ju naj­ma­nje 20 rad­ni­ka te da kvo­ta iz­no­si 3% svih za­pos­le­nih. Pre­dvi­đe­na je i mo­guć­nost za­poš­lja­va­nja uče­ni­ka s te­ško­ća­ma, stu­de­na­ta, skla­pa­nje ugo­vo­ra o pos­lov­noj su­rad­nji sa sa­mo­za­pos­le­nom oso­bom s inva­li­di­te­tom... Oni ko­ji ne is­pu­ne kvo­tu za­poš­lja­va­nja ni na taj, za­mjen­ski na­čin, obvez­ni­ci su pla­ća­nja nak­na­de od 30% iz­no­sa mi­ni­mal­ca mje­seč­no za sva­ku oso­bu ko­ju su bi­li duž­ni za­pos­li­ti. Od ne­što vi­še od 9000 pos­lo­da­va­ca njih vi­še od 5000 je za­pos­li­lo oso­bu s inva­li­di­te­tom. Mil­ka Ko­sa­no­vić iz Hr­vat­ske udru­ge pos­lo­da­va­ca (HUP) is­tak­nu­la je da HUP kon­ti­nu­ira­no ra­di na os­vješ­ći­va­nju pos­lo­da­va­ca o važ­nos­ti uklju­či­va­nja oso­ba s inva­li­di­te­tom na tr­ži­šte ra­da i da to zah­ti­je­va du­go­roč­no su­dje­lo­va­nje svih u druš­tvu. Ni­je­dan pos­lo­da­vac ne­će za­pos­li­ti oso­bu ko­ju ne tre­ba, pa ta­ko ni onu s inva­li­di­te­tom, rekla je Ko­sa­no­vić na­gla­siv­ši ka­ko je po­treb­no pu­no vi­še ra­di­ti na raz­bi­ja­nju pre­dra­su­da o oso­ba­ma s invaZ. li­di­te­tom.

Špo­lja­rić, M. Ko­sa­no­vić i V. Je­lu­šić Ka­šić (EBRD)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.