Pro­izvod­nje amo­ni­ja­ka ne­ma do pet­ka

Pe­tro­ke­mi­ja Ku­ti­na

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Iz

ku­tin­ske Pe­tro­ke­mi­je u uto­rak su iz­vi­jes­ti­li da je za­po­če­la pla­ni­ra­na obus­ta­va ra­da pos­tro­je­nja za pro­izvod­nju amo­ni­ja­ka, te da se suk­lad­no pla­no­vi­ma odr­ža­va­nja pri­je ljet­nog re­mon­ta, po­nov­ni start pos­tro­je­nja oče­ku­je u pe­tak, 20. trav­nja. Pos­tro­je­nja za pro­izvod­nju mi­ne­ral­nih gno­ji­va ra­de suk­lad­no pla­no­vi­ma i osi­gu­ra­ne su do­volj­ne ko­li­či­ne svih gno­ji­va za pri­hra­nu je­sen­skih kul­tu­ra i za pro­ljet­nu sje­tvu ko­ja je u pu­nom je­ku, na­vo­de iz tvrt­ke.

NIKOLA ČUTUK/PIXSELL

Ovih da­na tra­je odr­ža­va­nje po­go­na

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.