EPCG S DOBITI OD ČAK 31 MILIJUN EURA

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Ne­to do­bit Elek­tro­pri­vre­de Cr­ne Go­re (EPCG) u pr­vom tro­mje­se­čju ove go­di­ne iz­no­si­la je oko 31 milijun eura, re­kao je glav­ni fi­nan­cij­ski di­rek­tor te kom­pa­ni­je Bra­nis­lav Pe­jo­vić, do­da­ju­ći da su glav­ni raz­lo­zi po­zi­tiv­nih pos­lov­nih re­zul­ta­ta do­bra po­gon­ska sprem­nost i sta­bil­no funk­ci­oni­ra­nje pro­izvod­nih obje­ka­ta. “Po­ve­ća­na pro­izvod­nja, us­lov­lje­na sta­bil­nim ra­dom elek­tra­na i do­brom hi­dro­lo­škom si­tu­aci­jom, po­zi­tiv­no je utje­ca­la na pos­lov­ni re­zul­tat”, re­kao je Pe­jo­vić agen­ci­ji Mi­na biz­nis. Pri­ho­di EPCG-a u pr­vom tro­mje­se­čju iz­no­si­li su 91,7 mi­li­ju­na eura, što je 14,3 pos­to vi­še od pla­na i 32 pos­to vi­še u od­no­su na is­to raz­dob­lje proš­le go­di­ne. EBITDA je iz­no­si­la 34,8 mi­li­ju­na eura.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.