Uni­ted Gro­up ula­že 293 mi­li­ju­na eura u Sr­bi­ju

Op­tič­ka mre­ža Vo­de­ći ka­bel­ski ope­ra­ter u re­gi­ji nas­tav­lja ra­zvi­ja­ti di­gi­tal­nu in­fras­truk­tu­ru i nu­di­ti no­ve us­lu­ge

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Uni­ted Gro­up, vo­de­ći ka­bel­ski ope­ra­ter za us­lu­ge te­le­vi­zi­je, in­ter­ne­ta, fik­s­ne i mo­bil­ne te­le­fo­ni­je u ju­go­is­toč­noj Eu­ro­pi, naj­a­vio je do­dat­na ula­ga­nja u Sr­bi­ji od 293 mi­li­ju­na eura u slje­de­ćih pet go­di­na. Uni­ted Gro­up je od 2014. go­di­ne u ve­ćin­skom vlas­niš­tvu fon­do­va ko­ji­ma uprav­lja vo­de­ća svjet­ska inves­ti­cij­ska kom­pa­ni­ja KKR, dok je ma­njin­ski vlas­nik EBRD.

Uni­ted Gro­up, s 1881 za­pos­le­nim u Sr­bi­ji, iz­gra­dio je ili iz­naj­mio ukup­no oko 15.800 km op­tič­ke mre­že, ključ­ne za ra­zvoj sr­p­skog gos­po­dar­stva. Pru­ža i no­vu clo­ud uslugu ko­ja omo­gu­ća­va ma­lim i sred­njim tvrt­ka­ma ko­ri­šte­nje pred­nos­ti clo­ud in­fras­truk­tu­re na is­pla­tiv na­čin.

“Od 2014. ka­da je KKR ku­pio Uni­ted Gro­up ulo­ži­li smo 264 mi­li­ju­na eura u Sr­bi­ji. KKR na­mje­ra­va ulo­ži­ti još 293 mi­li­ju­na eura u slje­de­ćih pet go­di­na, što je iz­raz po­vje­re­nja u po­ten­ci­ja­le Sr­bi­je i na­pre­dak ko­ji Sr­bi­ja pos­ti­že u prav­cu eko­nom­ske re­for­me i prav­nih stan­dar­da EU”, izja­vio je Jo­han­nes Huth, šef KKR EMEA.

Dra­gi­ca Pi­li­po­vić Chaf­fey, pot­pred­sjed­ni­ca za kor­po­ra­tiv­ne pos­lo­ve Uni­ted Gro­upa, do­da­je da će no­va inves­ti­ci­ja zna­čaj­no po­ve­ća­ti dos­tup­nost vi­so­ko kva­li­tet­nih di­gi­tal­nih us­lu­ga ko­je Uni­ted Gro­up pru­ža u Sr­bi­ji. “Nas­tav­lja­mo ula­ga­ti u di­gi­tal­nu in­fras­truk­tu­ru ko­ja je od ve­li­kog zna­ča­ja za Sr­bi­ju”, rekla je ona.

PD

Od 2014. ka­da je KKR ku­pio Uni­ted Gro­up u Sr­bi­ji je ulo­žio 264 mil. eura

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.