ARCELORMITTAL BRI­NU AMERIČKE CARINE

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Bi­ju Na­ir, di­rek­tor Ar­ce­lorMit­ta­la u Bos­ni i Her­ce­go­vi­ni, iz­ra­zio je za­bri­nu­tost zbog mo­gu­ćih po­s­lje­di­ca ko­je bi mo­glo ima­ti uvo­đe­nje ca­ri­na na če­lik i alu­mi­nij od stra­ne Sje­di­nje­nih Ame­rič­kih Dr­ža­va. Na­ir je na sas­tan­ku s do­pred­sjed­ni­kom Vanj­sko­tr­go­vin­ske ko­mo­re BiH Bru­nom Bo­ji­ćem upo­zo­rio ka­ko bi ame­rič­ko uvo­đe­nje ca­ri­na mo­glo utje­ca­ti na pro­izvod­nju, a što bi se mo­glo odra­zi­ti na pro­ra­čun BiH, kao i na kom­pa­ni­je ko­je ra­de ili su po­ve­za­ne s Ar­ce­lorMit­ta­lom.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.