Pad ci­je­ne sma­njio sje­tvu še­ćer­ne re­pe

U Sr­bi­ji uz­goj na sa­mo 50.000 ha

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Ipri­je po­čet­ka sje­tve še­ćer­ne re­pe u Sr­bi­ji zna se da će ta si­ro­vi­na za pro­izvod­nju še­će­ra bi­ti po­si­ja­na na naj­vi­še 50.000 hek­ta­ra, što je za go­to­vo 16.000 hek­ta­ra ma­nje ne­go la­ni. Do to­ga je do­ve­la, ka­žu struč­nja­ci, znat­no ni­ža ci­je­na še­će­ra na svjet­skom tr­ži­štu, ko­ja je od 2006. go­di­ne pa­la za vi­še od 300 eura po to­ni. Za­to je ot­kup­na ci­je­na re­pe za sr­p­ske po­ljo­pri­vred­ni­ke s lanj­skih 35 eura pa­la na 32 eura, pi­šu Ve­čer­nje no­vos­ti.

Ol­ga Ču­ro­vić, di­rek­to­ri­ca Pos­lov­nog udru­že­nja za in­dus­trij­sko bi­lje Sr­bi­je, ka­že da će Sr­bi­ja ima­ti do­volj­no si­ro­vi­ne za rad svih pet še­će­ra­na, tri Su­no­ko­ve, u Vr­ba­su, Ko­va­či­ci i Pe­ćin­ci­ma, i dvi­je Hel­le­nic Su­ga­ra, u Cr­ven­ki i Žab­lju. I Lju­bi­ša Ra­den­ko­vić, di­rek­tor Su­no­ka, naj­ve­ćeg pre­ra­đi­va­ča še­ćer­ne re­pe u Sr­bi­ji, u sas­ta­vu MK Gro­upa Mi­odra­ga Kos­ti­ća, po­t­vr­đu­je da je sma­nje­no za­ni­ma­nje po­ljo­pri­vred­ni­ka za še­ćer­nu re­pu. Ci­je­na še­će­ra se, objaš­nja­va Ra­den­ko­vić, na bur­zi u Lon­do­nu sa 550 do­la­ra po to­ni iz 2016. go­di­ni spus­ti­la na 360 do­la­ra po to­ni. ”Ugo­va­ra­mo za svoje po­tre­be pro­izvod­nju na oko 35.000 hek­ta­ra”, ka­že Ra­den­ko­vić.

Pe­tar Ma­ti­je­vić, vlas­nik In­dus­tri­je me­sa Ma­ti­je­vić, i naj­ve­ći pro­izvo­đač še­ćer­ne re­pe u Sr­bi­ji, ko­ji je la­ni po­si­jao 3300 hek­ta­ra, pla­ni­ra sma­nji­ti po­vr­ši­ne pod tom bilj­kom. “Ugo­vo­ri­li smo pro­izvod­nju s Hel­le­nic Su­ga­rom na oko 3000 hek­ta­ra. Še­će­ra je os­ta­lo dos­ta, a i ci­je­na mu je tak­va da je upit­no ho­će li se pro­izvod­nja re­pe is­pla­ti­ti. Ula­ga­je­nje u uz­goj re­pe je sku­po, sto­ji od 1500 do 2000 eura po hek­ta­ru”, ka­že Ma­ti­je­vić.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.