Kos­ti­ću pro­du­žen rok za Go­renj­sku

No­va pri­li­ka za pre­uzi­ma­nje ban­ke

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Di­oni­ča­ri slo­ven­skog fi­nan­cij­skog ho­din­ga Sa­va da­li su be­ograd­skoj AIK ban­ci, u vlas­niš­tvu Mi­odra­ga Kos­ti­ća, do­dat­no vri­je­me do kra­ja trav­nja da osi­gu­ra su­glas­nost Na­rod­ne ban­ke Sr­bi­je (NBS) za pre­uzi­ma­nje te slo­ven­ske ban­ke, pre­no­si Re­uters.

Sa­va, ko­ja je naj­ve­ći di­oni­čar Go­renj­ske ban­ke, još je u pro­sin­cu proš­le go­di­ne do­ni­je­la od­lu­ku da 37,7 pos­to di­oni­ca Go­renj­ske ban­ke pro­da AIKu, ali je NBS u si­ječ­nju po­vu­kao ra­ni­je odo­bre­nu su­glas­nost za pre­uzi­ma­nje zbog “ne­pra­vil­nos­ti u pos­lo­va­nju” AIKa. Kos­ti­će­va ban­ka, ko­ja je s 20,99 pos­to udje­la dru­gi naj­ve­ći po­je­di­nač­ni vlas­nik Go­renj­ske ban­ke, po­nu­di­la je 298 eura po di­oni­ci pro­cje­nju­ju­ći ban­ku na oko 115 mi­li­ju­na eura. Ako prez­me udio Sa­ve u Go­renj­skoj ban­ci, sr­p­ska ban­ka bi mo­ra­la upu­ti­ti po­nu­du i ma­njin­skim di­oni­ča­ri­ma.

PD

NBS je u si­ječ­nju po­vu­kao su­glas­nost AIK ban­ci za ku­po­vi­nu Go­renj­ske ban­ke

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.