BOJKOT NESTLÉOVE RO­BE TR­GO­VAC EDEKA PREKIDA

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Švi­car­ska pre­hram­be­na kom­pa­ni­ja Nes­tlé i vo­de­ći nje­mač­ki la­nac su­per­mar­ke­ta Edeka pos­ti­gli su na­čel­ni kom­pro­mis ko­jim je okon­čan vi­še­mje­seč­ni bojkot ro­be i sa­da do­go­vo­ra­ju de­ta­lje, pi­še u uto­rak list Fran­k­fur­ter Al­l­ge­me­ine Ze­itung (FAZ). Pod­sje­ti­mo, Edeka i još pet europ­skih tr­go­va­ca okup­lje­nih u or­ga­ni­za­ci­ji AgeCo­re sma­nji­lo je na­rudž­be Nestléove ro­be tra­že­ći no­ve uvje­te kup­nje. FAZ pi­še ka­ko su tr­gov­ci tra­ži­li i da Nes­tlé vi­še do­pri­no­si nji­ho­vim mar­ke­tin­škim kam­pa­nja­ma. Bojkot ro­be do­šao je u zao čas za švi­car­skog pre­hram­be­nog di­va ko­ji se bo­ri s naj­sla­bi­jim ras­tom pro­da­je u dva de­set­lje­ća. Nes­tlé i Edeka ni­su ko­men­ti­ra­li me­dij­ske na­pi­se o do­go­vo­ru.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.