BOSCH ĆE SAGRADITI 13. TVORNICU U MEKSIKU

Na­ja­va ula­ga­nja ////

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Nje­mač­ka in­že­njer­ska kom­pa­ni­ja Bosch naj­a­vi­la je u uto­rak ve­li­ko ula­ga­nje u Mek­si­ko, pla­ni­ra­ju­ći grad­nju no­ve tvor­ni­ce u gra­du Ce­layi una­toč ne­iz­vjes­nos­ti u tr­go­vin­skim od­no­si­ma sa SAD-om. Iz Bos­c­ha naj­av­lju­ju da će do 2019. ulo­ži­ti vi­še od 100 mi­li­ju­na eura u tvornicu ko­ja će se fo­ku­si­ra­ti na elek­tron­ske kom­po­nen­te, uklju­ču­ju­ći i seg­ment umre­že­ne mo­bil­nos­ti. Bosch ima 12 pro­izvod­nih po­go­na u Meksiku u ko­ji­ma za­poš­lja­va­ju oko 16.000 rad­ni­ka. No­vi po­gon ge­ne­ri­rat će 1200 no­vih rad­nih mjes­ta.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.