Eu­ro­pa se ža­li na američke carine

Sli­je­de Ki­nu Bruxel­les po­kre­nuo pos­tu­pak pred Svjet­skom tr­go­vin­skom or­ga­ni­za­ci­jom

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Eu­rop­ska uni­ja od­lu­či­la je sli­je­di­ti pri­mjer Ki­ne, ulo­živ­ši žal­bu Svjet­skoj tr­go­vin­skoj or­ga­ni­za­ci­ji ( WTO) na američke carine na uvoz če­li­ka i alu­mi­ni­ja. “Bu­du­ći da kao iz­voz­nik ima­mo zna­ča­jan in­te­res u tom slu­ča­ju, Eu­rop­ska uni­ja tra­ži kon­zul­ta­ci­je sa Sje­di­nje­nim Dr­ža­va­ma” ra­di do­go­vo­ra o “za­štit­nim mje­ra­ma”, na­vo­di se u pri­op­će­nju objav­lje­nom na in­ter­net­skoj stra­ni­ci WTOa. Bruxel­le­su is­ti­ču da že­le da kon­zul­ta­ci­je za­poč­nu “što pri­je”. “EU i SAD po­kre­nu­lanj­skog le su ras­pra­vu o toj te­mi. Kon­tak­ti su us­pos­tav­lje­ni na vi­še ra­zi­na, po­seb­no o pi­ta­nju pre­ko­mjer­nih ka­pa­ci­te­ta u sek­to­ri­ma če­li­ka i alu­mi­ni­ja”, ka­zao je za AFP ne­ime­no­va­ni iz­vor u Eu­rop­skoj ko­mi­si­ji.

“U tim ras­pra­va­ma Eu­rop­ska ko­mi­si­ja in­zis­ti­ra na pot­pu­nom i bez­u­vjet­nom iz­u­ze­ću od naj­av­lje­nih ca­ri­na na če­lik i alu­mi­nij”, do­dao je iz­vor. Ame­rič­ki pred­sjed­nik Do­nald Trump pot­pi­rio je u ožuj­ku strah od tr­go­vin­skog ra­ta od­lu­kom o uvo­đe­nju vi­so­kih ca­ri­na na uvoz če­li­ka i alu­mi­ni­ja, us­mje­re­nih po­naj­pri­je na Ki­nu ali i na zem­lje Europ­ske uni­je.

Ki­na je 5. trav­nja ulo­ži­la žal­bu WTOu, ali je Pe­king išao pre­ko WTOo­va ti­je­la za rje­ša­va­nje spo­ro­va, na­po­mi­nje AFP. Bruxel­les pak u žal­bi WTOu is­ti­če da će cilj ras­pra­va sa SADom bi­ti “raz­mje­na miš­lje­nja i zah­tjev za objaš­nje­njem pred­lo­že­nih mje­ra” kao i pos­ti­za­nje “do­go­vo­ra o mo­guć­nos­ti­ma” za­šti­te, u skla­du s WTOo­vim spo­ra­zu­mom o za­štit­nim mje­ra­ma.

RE­UTERS

Tra­že traj­no iz­u­ze­će

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.