Net­flix će vi­še za­ra­đi­va­ti s ino­zem­nog ne­go s do­ma­ćeg tržišta

Op­ti­mis­tič­ne prog­no­ze Stre­aming ser­vis oče­ku­je u ovom tro­mje­se­čju 40 mi­li­ju­na do­la­ra vi­še ino­zem­ne pri­ho­de

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Net­flix oče­ku­je da će mu u ovom tro­mje­se­čju po pr­vi pu­ta pri­ho­di s ino­zem­nih tržišta nad­ma­ši­ti za­ra­du s do­ma­ćeg tržišta. S ame­rič­kog tržišta do­ći će 1,9 mi­li­jar­di do­la­ra, a iz ino­zem­s­tva 1,94 mi­li­jar­di do­la­ra. Prog­no­za se na­do­ve­za­la na obja­vu re­zul­ta­ta za pr­vo tro­mje­se­čje ko­ji su da­le­ko bo­lji od oče­ki­va­nja. Pri­ho­di Net­flixa do­seg­nu­li su u pro­tek­lom tro­mje­se­čju 3,7 mi­li­jar­di do­la­ra, 40 pos­to vi­še ne­go go­di­nu da­na pri­je, što je naj­br­ži rast pri­ho­da u 21go­diš­njoj po­vi­jes­ti te kom­pa­ni­je.

Do­bit je do­seg­nu­la 290 mi­li­ju­na do­la­ra, što je 63 pos­to vi­še ne­go u is­tom lanj­skom raz­dob­lju. Broj pret­plat­ni­ka po­ras­tao je u pro­tek­lom kvar­ta­lu za 7,4 mi­li­ju­na, oko milijun vi­še ne­go što se oče­ki­va­lo, pa ih sa­da ukup­no u svi­je­tu ima oko 125 mi­li­ju­na.

Skok pri­ho­da re­zul­tat je br­žeg ras­ta bro­ja ko­ris­ni­ka, ali i 14 pos­to vi­še pro­sječ­ne ci­je­ne pret­pla­te. U pro­duk­ci­ju se­ri­ja i fil­mo­va Net­flix će ove go­di­ne ulo­ži­ti osam mi­li­jar­di do­la­ra.

RE­UTERS

U pr­vom kvar­ta­lu pri­ho­di Net­flixa sko­či­li su 40 pos­to, a do­bit 63 pos­to

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.