Tes­lin Mo­del 3 ne si­la­zi s tra­ka

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Ame­rič­ki

pro­izvo­đač elek­trič­nih vo­zi­la Tes­la Mo­tors pri­op­ćio je da je pri­vre­me­no za­us­ta­vio pro­izvod­nju Mo­de­la 3, ključ­nog u pla­no­vi­ma kom­pa­ni­je da pos­ta­ne pro­fi­ta­bil­na. Pre­ma na­vo­di­ma tvrt­ke, sus­pen­zi­ja pro­izvod­nje je pla­ni­ra­na i pri­vre­me­nog je ka­rak­te­ra, na naj­vi­še ne­ko­li­ko da­na. Me­đu­tim, ovo je već dru­gi put u sa­mo dva mje­se­ca da je za­us­tav­lje­na pro­izvod­nja Mo­de­la 3. “To je vri­je­me is­ko­ri­šte­no za po­bolj­ša­nje auto­ma­ti­za­ci­je i sis­te­mat­sko rje­ša­va­nje te­ško­ća ka­ko bi se po­ve­ća­la pro­izvod­nja”, po­jaš­nja­va­ju iz Tes­le. Kom­pa­ni­ja ima ve­li­kih pro­ble­ma s ro­bo­ti­zi­ra­nim po­go­ni­ma što je priz­nao i šef tvrt­ke Elon Musk. Do kra­ja ovog tro­mje­se­čja Tes­la pla­ni­ra tjed­no pro­izvo­di­ti 2500 Mo­de­la 3.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.