NAFTA STA­BIL­NO NA 71 DO­LAR ZA BAREL

Poslovni Dnevnik - - BURZE & FINANCIJE -

Ci­je­ne naf­te sta­bi­li­zi­ra­le su se u uto­rak na me­đu­na­rod­nim tr­ži­šti­ma iz­nad ra­zi­ne od 71 do­lar, ba­lan­si­ra­ju­ći iz­me­đu ge­opo­li­tič­kih na­pe­tos­ti ko­je bi mo­gle na­ru­ši­ti ops­kr­bu s Bli­skog is­to­ka i ve­će američke pro­izvod­nje. Na lon­don­skom je tr­ži­štu ci­je­na ba­re­la bi­la go­to­vo ne­pro­mi­je­nje­na u od­no­su na pret­hod­no za­tva­ra­nje i iz­no­si­la je 71,46 do­la­ra. Tr­gov­ci objaš­nja­va­ju da naf­t­na tržišta op­će­ni­to po­du­pi­ru ri­zik prekida u ops­kr­bi, uklju­ču­ju­ći ši­re­nje bli­sko­is­toč­nog su­ko­ba.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.