SIMBOLIČAN RAST BEZ IJEDNOG ‘MILIJUNAŠA’

Poslovni Dnevnik - - BURZE & FINANCIJE - Pi­še: TOMISLAV PILI

Go­to­vo simboličan rast in­dek­sa uz tr­go­va­nje bez ijednog “milijunaša” obi­lje­ži­li su tr­go­vin­ski uto­rak na Za­gre­bač­koj bur­zi. Za­vr­šet­kom tr­go­va­nja CROBEX je us­pio oja­ča­ti tek 0,09 pos­to što je bi­lo do­volj­no za do­hva­ta­nje ra­zi­ne od 1773 bo­do­va. Ipak, ti­me je pre­ki­nu­ta če­tve­rod­nev­na ne­ga­tiv­na se­ri­ja ključ­nog do­ma­ćeg di­onič­kog mje­ri­la. Na­kon pet tr­go­vin­skih da­na oja­čao je i CROBEX10 os­tva­riv­ši rast od 0,22 pos­to či­me se us­peo na 1030 bo­do­va. Kod lik­vid­nos­ti i da­lje ne­ma bit­ni­jih pro­mje­na na­bo­lje. Uku­pan je pro­met iz­no­sio 9,8 mi­li­ju­na ku­na, a sas­to­jao se od 5,3 mi­li­ju­na ku­na obvez­nič­kog pro­me­ta te 4,5 mi­li­ju­na ku­na pro­tr­go­va­nih di­oni­ca. To ipak ni­je bi­lo do­volj­no da ijed­no di­onič­ko iz­da­nje pri­je­đe ra­zi­nu mi­li­jun­skog pro­me­ta. U fo­ku­su ula­ga­ča naš­la se di­oni­ca Va­la­mar Ri­vi­ere pri­ku­piv­ši vi­še od 793.000 ku­na pro­me­ta uz rast ci­je­ne pre­ko je­dan pos­to na 39,50 ku­na. Među do­bit­ni­ke da­na upi­sa­la se di­oni­ca AD Plas­ti­ka os­tva­riv­ši rast ci­je­ne od 3,45 pos­to na 180 ku­na. Ako se pro­mo­tri od po­čet­ka go­di­ne, di­oni­ca so­lin­skog pro­izvo­đa­ča auto-di­je­lo­va po­ka­zu­je se kao do­bro ula­ga­nje. Ti­je­kom ove go­di­ne po­sku­pje­la je 6,4 pos­to dok CROBEX bi­lje­ži 3,7 pos­to mi­nu­sa. Gu­bit­nik da­na s pa­dom od 17,5 pos­to na 165 ku­na di­oni­ca je Excel­sa ne­kret­ni­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.