In­te­si­na na­pla­ta du­go­va Šve­đa­ni­ma

Pos­la­na po­nu­da

Poslovni Dnevnik - - BURZE & FINANCIJE -

Šved­ska kom­pa­ni­ja Intrum Jus­ti­tia dos­ta­vi­la je obve­zu­ju­ću po­nu­du ta­li­jan­skoj ban­ci In­te­si San­pa­olo za odjel za na­pla­tu du­go­va u sklo­pu tran­sak­ci­je ko­jim bi ta­li­jan­ska ban­ka ubr­za­la pos­tu­pak po­vra­ta. Intrum Jus­ti­tia fi­nan­cij­ska je tvrt­ka spe­ci­ja­li­zi­ra­na za uprav­lja­nje kre­di­ti­ma. Za In­te­sin odjel za na­pla­tu du­go­va po­nu­di­li su 500 mi­li­ju­na eura, te do­dat­nu 3,1 mi­li­jar­du eura za ne­na­pla­ti­ve kre­di­te.

To zna­či da bi Intesa tom tran­sak­ci­jom os­tva­ri­la ukup­ni ne­to ka­pi­tal­ni pri­hod od 400 mi­li­ju­na eura, na­vo­di se u pri­op­će­nju ta­li­jan­ske ban­ke. Dok su po­je­di­ne ta­li­jan­ske ban­ke, uklju­ču­ju­ći UniCre­dit pri­ho­dom od pro­da­je odje­la za na­pla­tu du­go­va nas­to­ja­le ubla­ži­ti gu­bit­ke na pro­da­ji ne­na­pla­ti­vih kre­di­ta, Intesa je ulo­ži­la u taj dio pos­lo­va­nja, za­pos­liv­ši 600 dje­lat­ni­ka i ra­ču­na­ju­ći na spo­ri­ju in­ter­nu na­pla­tu du­go­va­nja. Taj se pro­ces oteg­nuo zbog spo­rog ta­li­jan­skog pra­vo­su­đa i u In­te­si su od­lu­či­li pro­mi­je­ni­ti pris­tup, od­lu­čiv­ši se za part­ner­stvo sa šved­skom kom­pa­ni­jom ka­ko bi ubr­za­li po­vrat du­go­va. Intrum i Intesa osnovat će za­jed­nič­ku kom­pa­ni­ju ko­ja će upravljati pro­ble­ma­tič­nim du­go­vi­ma od 40 mi­li­jar­di eura i bit će među naj­ve­ćim kom­pa­ni­ja­ma u Ita­li­ji.

INTESA I INTRUM OSNOVAT

ĆE ZA­JED­NIČ­KU TVRTKU KO­JA ĆE UPRAVLJATI S 40 MI­LI­JAR­DI EURA DU­GO­VA

Ta­li­jan­ska ban­ka os­tva­rit će ne­to ka­pi­tal­ni pri­hod od 400 mi­li­ju­na eura

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.