Svi­jet u go­di­nu da­na pos­tao bo­ga­ti­ji za 14 bi­li­ju­na do­la­ra

Ne­za­dr­ži­vi rast Objav­lje­no glo­bal­no iz­vješ­će o imo­vi­ni ban­ke Cre­dit Su­issed

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - TO­MIS­LAV PILI

Glo­bal­na imo­vi­na do­se­gla je 317 bi­li­ju­na do­la­ra za­bi­lje­živ­ši po­ve­ća­nje od 4,6 pos­to

Rast svjet­skog bo­gat­stva po sta­nov­ni­ku u 12 mje­se­ci do lip­nja ove go­di­ne iz­no­sio je re­kord­nih 3,2 pos­to, sto­ji u glo­bal­nom iz­vješ­ću o bo­gat­stvu za ovu go­di­ne švi­car­ske ban­ke Cre­dit Su­isse. U od­no­su na lanj­sko iz­vješ­će, bo­gat­stvo na pla­ne­ti po­ras­lo je za 4,6 pos­to, od­nos­no 14 bi­li­ju­na do­la­ra na ukupno 317 bi­li­ju­na do­la­ra. Ako bi se taj no­vac raz­di­je­lio na sve sta­nov­ni­ke svi­je­ta, sva­ki bi do­bio 63.100 do­la­ra.

Pri­la­go­đe­na za te­čaj­ne raz­li­ke, svjet­ska imo­vi­na po­ras­la je za 16,6 bi­li­ju­na do­la­ra. Iako je sto­pa ras­ta svjet­skog bo­gat­stva ni­ža ne­go proš­le go­di­ne, i da­lje je vi­ša u od­no­su na pro­sjek u raz­dob­lju na­kon kri­ze iz 2008. go­di­ne. No, iz­vješ­će Cre­dit Su­issea pri­mje­ću­je ka­ko ne­jed­na­kost u bo­gat­stvu vi­še ne ras­te. Iako do­nja po­lo­vi­ca svjet­skog sta­nov­niš­tva i da­lje po­sje­du­je ma­nje od je­dan pos­to bo­gat­stva dok naj­bo­ga­ti­jih 10 pos­to lju­di dr­ži 85 pos­to imo­vi­ne, udjel imo­vi­ne ko­ju dr­ži naj­bo­ga­ti­jih je­dan pos­to lju­di sma­njen je sa 47,5 pos­to na 47,2 pos­to. Ina­če, gra­ni­ca za ula­zak u naj­bo­ga­ti­jih 10 pos­to je 93.170 do­la­ra ne­to imo­vi­ne (vri­jed­nost fi­nan­cij­ske imo­vi­ne za­jed­no sa re­al­nom po­put ne­kret­ni­na uma­nje­ne za du­go­ve). Za ula­zak u klub je­dan pos­to naj­bo­ga­ti­jih lju­di po­treb­na je imo­vi­na vri­jed­na 871.320 do­la­ra.

Što se ti­če bro­ja mi­li­ju­na­ša, nji­hov se broj u go­di­nu da­na uve­ćao za 2,3 mi­li­ju­na i sada ih je ukupno 42,2 mi­li­ju­na. Čak 40 pos­to ras­ta bro­ja mi­li­ju­na­ša zas­lu­ga je SADa gdje je 878.000 lju­di za­do­bi­lo taj pres­tiž­ni sta­tus. U Fran­cu­skoj, Nje­mač­koj, Ve­li­koj Britaniji i Ita­li­ji po 200.000 lju­di sada ima vi­še od mi­li­jun do­la­ra. U Ki­ni je broj mi­li­ju­na­ša ras­tao za umje­re­nih 186.000, a u Ja­pa­nu za 94.000.

Cre­dit Su­isse pre­dvi­đa da će svjet­sko bo­gat­stvo po­ras­ti 26 pos­to u idu­ćih pet go­di­na, na 399 bi­li­ju­na do­la­ra. Ras­tu­će dr­ža­ve bit će zas­luž­ne za 32 pos­to tog ras­ta. Po­kre­tač ras­ta bit će sred­nja kla­sa, no oče­ku­je se da će broj mi­li­ju­na­ša do­seg­nu­ti no­vi re­kord od 55 mi­li­ju­na.

REUTERS

Za ula­zak u klub 10 pos­to naj­bo­ga­ti­jih po­treb­no je ima­ti 93.170 do­la­ra

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.