Ljuti prijevoznici prijete blokadom

Iz­gon s dr­žav­nih cesta Mi­nis­tar­stvo bi ka­mi­oni­ma za­bra­ni­lo pro­met da ih vra­ti na auto­ces­te

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - DARKO BIČAK

Prijevoznici su sprem­ni na ogra­ni­če­nja ako im ces­ta­ri­ne za auto­ces­te po­jef­ti­ne za čak tri­de­se­tak pos­to

Mi­nis­tar­stvo mo­ra, pro­me­ta i in­fras­truk­tu­re je u pro­ce­du­ru jav­nog sa­vje­to­va­nja upu­ti­lo pri­jed­log no­vog Pra­vil­ni­ka o ogra­ni­ča­va­nju upo­ra­be jav­nih cesta za ka­mi­one teže od 7,5 to­na. Kao po­vod za to se na­vo­di či­nje­ni­ca da mno­gi te­ret­ni prijevoznici iz­bje­ga­va­ju auto­ces­te zbog ces­ta­ri­na i vo­ze dr­žav­nim ces­ta­ma, a zbog če­ga se one do­dat­no ošte­ću­ju i tra­že po­ja­ča­no odr­ža­va­nje.

'To je su­lu­do'

S dru­ge stra­ne, ces­tov­ni prijevoznici sma­tra­ju ovaj pri­jed­log su­lu­dim te naj­av­lju­ju pro­s­vje­de te blo­ka­de cesta i gra­ni­ca ako Mi­nis­tar­stvo ne uva­ži nji­ho­ve pri­jed­lo­ge. Ta­ko Dra­gu­tin Kranj­čec, pred­sjed­nik Udru­ge hr­vat­skih ces­tov­nih pri­je­voz­ni­ka, ka­že da ih je nad­lež­no Mi­nis­tar­stvo proš­log tjed­na po­zva­lo da u na­red­nih 10ak da­na iz­ne­su svo­je miš­lje­nje o ovoj ide­ji, ali da nije bi­lo go­vo­ra o ne­kak­vom pra­vil­ni­ku, a još ma­nje o to­me da se već pu­šta u pro­ce­du­ru.

“Ovo je su­lu­do jer će pri­je­voz­ni­ci­ma bi­ti one­mo­gu­će­no ko­ri­šte­nje ba­rem dva frek­vent­na gra­nič­na pri­je­la­za Mur­sko Sre­diš­će i Tr­no­vec. Što će­mo s po­du­zet­ni­ci­ma ko­ji mo­ra­ju ta­mo do­bi­ti si­ro­vi­nu ili is­po­ru­či­ti ro­bu?”, pi­ta se Kranj­čec.

Stran­ci ne plaćaju ni­šta

Do­da­je da bi prijevoznici bi­li sprem­ni da se, uz ra­ci­onal­ne iz­u­zet­ke, te­škim ka­mi­oni­ma za­bra­ni pro­met dr­žav­nim ces­ta­ma, ali pod uvje­tom da se pri­la­go­de ci­je­ne ces­ta­ri­na na auto­ces­ta­ma hr­vat­skim stan­dar­di­ma, od­nos­no da bu­du za pri­je­voz­ni­ke ma­nje 30-ak pos­to. Do­da­tan problem Kranj­čec vi­di u stra­nim pri­je­voz­ni­ci­ma. “Pos­ta­la je prak­sa da stra­ni prijevoznici ne že­le vo­zi­ti po Ma­đar­skoj i pla­ća­ti ces­ta­ri­ne ne­go idu po Po­drav­skoj ma­gis­tra­li. Ta­ko je ci­je­na ces­ta­ri­ne za teg­ljač za re­la­ci­ju u Ma­đar­skoj od Mur­skog Sre­diš­ća do Do­njeg Mi­holj­ca oko 150 eura, kroz na­šu zem­lju ih ne ko­šta ni­šta. Hr­vat­ski prijevoznici pri sa­moj re­gis­tra­ci­ji ka­mi­ona plaćaju nak­na­du za odr­ža­va­nje hr­vat­skih cesta te bi sto­ga tre­ba­li ima­ti i pra­vo vo­zi­ti po nji­ma, dok stran­ci ne plaćaju ni­šta. Ovo je kom­plek­san problem, ali vje­ro­jat­no za­to i pos­to­ji mi­nis­tar­stvo da se ba­vi rje­ša­va­njem pro­ble­ma”, za­klju­ču­je.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.