HŽ, HEP i ZSE sprem­ne da bu­du ‘dr­žav­ni dra­gu­lji’

Za­okret Tvrt­ke po­di­žu ula­ga­nja u ki­ber­ne­tič­ku si­gur­nost

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - BERNARD IVEZIĆ bernard.ive­zic@pos­lov­ni.hr

Po pr­vi pu­ta ključ­na in­fras­truk­tu­ra za funk­ci­oni­ra­nje dr­ža­ve ne­će bi­ti sa­mo ces­te, lu­ke i pru­ge

Cro­atia Air­li­nes, HEP, HŽ In­fras­truk­tu­ra i Za­gre­bač­ka bur­za sa­mo su ne­ke od or­ga­ni­za­ci­ja ko­je pret­pos­tav­lja­ju da će se na­ći na po­pi­su “hr­vat­skih stra­te­ških dra­gu­lja” što bi ih Vla­da tre­ba­la obja­vi­ti i za­tim pos­la­ti Eu­rop­skoj ko­mi­si­ji do pet­ka 9. stu­de­nog, doz­na­je Pos­lov­ni dnev­nik.

Ri­ječ je o tvrt­ka­ma na či­joj se in­fras­truk­tu­ri, ko­ja se sve vi­še di­gi­ta­li­zi­ra i di­gi­tal­no po­ve­zu­je, te­me­lji su­vre­me­no pos­lo­va­nje i funk­ci­oni­ra­nje druš­tva u Hr­vat­skoj.

Ta je in­fras­truk­tu­ra, de­fi­ni­ra­na Za­ko­nom o ki­ber­ne­tič­koj si­gur­nos­ti ope­ra­to­ra ključ­nih us­lu­ga i da­va­te­lja di­gi­tal­nih us­lu­ga, do­ne­se­nim lje­tos, pod sve je ve­ćim ri­zi­kom na­pa­da ra­ču­nal­nih kri­mi­na­la­ca, te­ro­ris­ta, ali i je­di­ni­ca za ki­ber­ne­tič­ko ra­to­va­nje dru­gih dr­ža­va.

Pre­ma is­tra­ži­va­nju PwCa, ra­ču­nal­ni kri­mi­nal u Hr­vat­skoj je u ve­li­kom po­ras­tu, po­go­div­ši la­ni sva­ku tre­ću tvrt­ku u Hr­vat­skoj. U Za­vo­du za si­gur­nost in­for­ma­cij­skih sus­ta­va (ZSIS) i Na­ci­onal­nom CERTu, sre­diš- njim služ­ba­ma za ki­ber­ne­tič­ku si­gur­nost u Hr­vat­skoj, tvr­de da su ran­somwa­re na­pa­di, od­nos­no ra­ču­nal­ne ucje­ne, ko­je blo­ki­ra­ju IT in­fras­truk­tu­ru pos­lov­nih i dr­žav­nih or­ga­ni­za­ci­ja, pos­ta­li sva­kod­ne­vi­ca.

Tvrt­ke u Hr­vat­skoj la­ni su bi­le žr­tve Wan­naCryja, ran­somwa­rea za ko­ji SAD i Ve­li­ka Bri­ta­ni­ja tvr­de da je or­kes­tri­ran iz Sje­ver­ne Ko­re­je.

Pro­ble­ma zbog nje­ga ima­li su, me­đu inim, De­ut­s­c­he Bahn, FedEx, Te­le­fo­ni­ca, Ni­ssan, Re­na­ult i Bo­eing, a naj­ve­ću šte­tu pre­tr­pje­lo je bri­tan­sko jav­no zdrav­s­tvo, gdje su bi­le pa­ra­li­zi­ra­ne broj­ne bol­ni­ce, čak i ren­ge­ni.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.