Jack Ma: Tr­go­vin­ski de­fi­cit s Ki­nom po­mo­gao je Ame­ri­ci

Šef Ali­ba­be po­ru­čio što mis­li o tr­go­vin­skom ra­tu

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE -

Mi­nus SAD u raz­mje­ni s Ki­nom utje­cao je na otva­ra­nje rad­nih mjes­ta, tvr­di ‘car’ onli­ne tr­go­vi­ne

Ame­rič­ko­ki­ne­ski tr­go­vin­ski rat je ‘naj­glup­lja stvar na ovom svi­je­tu’, iz­ja­vio je u po­ne­dje­ljak Jack Ma, di­rek­tor naj­vri­jed­ni­je azij­ske kom­pa­ni­je s iz­lis­ta­nim di­oni­ca­ma na bur­zi Ali­ba­ba Gro­up Hol­din­ga.

Dvi­je zem­lje me­đu­sob­no su uve­le uvoz­ne ca­ri­ne na sto­ti­ne mi­li­jar­di do­la­ra vri­jed­nu ro­bu, a ame­rič­ki pred­sjed­nik Do­nald Trump za­pri­je­tio je da će, ako se tr­go­vin­ski spor ne raz­ri­je­ši, uda­ri­ti s ca­ri­na­ma i na pre­os­ta­lih 500 mi­li­jar­di do­la­ra ki­ne­skog iz­vo­za u SAD. Jack Ma ko­men­ti­rao je si­tu­aci­ju s tr­go­vin­skim ra­tom za po­sje­ta saj­mu Chi­na In­ter­na­ti­onal Im­port Expo (CIIE) u Šan­ga­ju. “Ame­rič­ki tr­go­vin­ski de­fi­cit s Ki­nom, ko­ji Trump okriv­lja­va za gos­po­dar­ske bolj­ke SA­Da, po­mo­gao je stvo­ri­ti no­va rad­na mjes­ta u SADu i bez njih ta bi zem­lja ima­la ve­li­kih pro­ble­ma”, do­dao je Ma.

Re­kao je da će pre­us­mje­ra­va­nje Ki­ne na uvoz­ni mo­del gos­po­dar­stva ‘bi­ti ve­lik uda­rac za mno­ge tvrt­ke, no ta­ko­đer će pru­ži­ti mno­go do­brih pri­li­ka ve­li­kom bro­ju po­tro­ša­ča’.

Is­tak­nuo je i ka­ko ki­ne­ska vla­da ne tre­ba bri­nu­ti o ino­va­ci­ja­ma, ko­je bi tre­ba­la po­dr­ža­va­ti čak i ako pri­je­te sta­rim uho­da­nim in­te­re­si­ma.

“Mo­je sta­ja­li­šte je – ne bri­ni­te o teh­no­lo­gi­ji! Lju­di ko­ji bri­nu o teh­no­lo­gi­ji su pr­vo sta­ri­ji lju­di, dru­go vla­da i tre­će us­pješ­ni lju­di; oni ju mr­ze i bri­nu zbog nje. Ni­kad ni­sam vi­dio da mla­di lju­di bri­nu o teh­no­lo­gi­ji”, za­klju­čio je ki­ne­ski Ma.

REUTERS

Ma ki­ne­skoj Vla­di po­ru­čio da ne mo­ra bri­nu­ti o teh­no­lo­gi­ji

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.