‘Ne­pres­ta­no ula­že­mo u ICT si­gur­nost’

Nit­ko još ne zna pre­ciz­no ko­li­ko će sta­ja­ti uvo­đe­nja vi­ših stan­dar­da, ali svi odre­da tvr­de:

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

To­čan po­pis “hr­vat­skih stra­te­ških dra­gu­lja”, ka­ko im te­pa­ju u ZSISu, još ni­je jav­no objav­ljen. Vla­da do za­klju­či­va­nja ovog bro­ja Pos­lov­nog dnev­ni­ka ni­je ko­men­ti­ra­la naš upit. No, iz za­ko­na usvo­je­nog u Sa­bo­ru sre­di­nom sr­p­nja mo­že se pret­pos­ta­vi­ti da će on “ka­či­ti” krup­ne igra­če u ener­ge­ti­ci, pri­je­vo­zu, ban­kar­stvu, in­fras­truk­tu­ri fi­nan­cij­skog tržišta, zdrav­s­tvu, ops­kr­bi vo­dom za pi­će, di­gi­tal­noj in­fras­truk­tu­ri tj. in­ter­ne­tu, di­gi­tal­nim us­lu­ga­ma i pos­lov­nim us­lu­ga­ma za dr­ža­vu.

Svi će oni mo­ra­ti usvo­ji­ti vi­še stan­dar­de IT si­gur­nos­ti i po pr­vi put o svim kri­tič­nim na­pa­di­ma oba­vez­no iz­vje­šta­va­ti ZSIS i Na­ci­onal­ni CERT, a u pro­tiv­nom pri­je­te im fi­nan­cij­ske kaz­ne.

San­da Kuh­tić Na­lis, vo­di­te­lji­ca kor­po­ra­tiv­nih ko­mu­ni­ka­ci­ja Za­gre­bač­ke bur­ze ka­že da su 1995. bi­li pr­va bur­za u Eu­ro­pi i jed­na me­đu pr­vi­ma na svi­je­tu s vlas­ti­tim služ­be­nim in­ter­net­skim stra­ni­ca­ma. Na­vo­di da da­nas pe­ti­nu za­pos­le­nih či­ne IT struč­nja­ci.

“S ob­zi­rom na to da je Za­gre­bač­ka bur­za je­di­no mjes­to tr­go­va­nja u RH smis­lu Za­ko­na o tr­ži­štu ka­pi­ta­la, vje­ru­je­mo da će ZSE bi­ti uklju­če­na u na­ve­de­ni po­pis”, ka­že Kuh­tić Na­lis.

Da­vor Ja­nu­šić, glas­no­go­vor­nik Cro­atia Air­li­ne­sa ka­že da već če­ti­ri go­di­ne ima­ju de­fi­ni­ran sus­tav uprav­lja­nja IT si­gur­nos­ti te da su sprem­ni za Vla­di­nu od­lu­ku. “Mi­nis­tar­stvo mo­ra, pro­me­ta i in­fras­truk­tu­re nas je iden­ti­fi­ci­ra­lo kao ključ­nog ope­ra­te­ra, a s ob­zi­rom na to da ima­mo vi­še od 2 mi­li­ju­na put­ni­ka na go­di­nu ka­ko de­fi­ni­ra za­kon, is­pu­nja­va­mo uvje­te i kao ‘stra­te­ški dra­gulj’”, ka­že Ja­nu­šić. U HEPu su bi­li još iz­rav­ni­ji. Ta­mo su uvje­re­ni da će se na­ći na Vla­di­nom po­pi­su te da su već pro­ak­tiv­no iden­ti­fi­ci­ra­li de­vet obve­za ko­je će ti­me do­bi­ti. “Sma­tra­mo da će se na­ći na po­pi­su, jer Pri­log 1. za­ko­na iz­me­đu os­ta­log na­vo­di i pro­izvod­nju i dis­tri­bu­ci­ju elek­trič­ne ener­gi­je te dis­tri­bu- ci­ju pli­na, što su sve us­lu­ge ko­je obav­lja­ju HEP d.d. i re­le­vant­na druš­tva HEP grupe”, ka­žu u HEPu.

Slič­no na­vo­de u HŽ In­fras­truk­tu­ri te is­ti­ču da već ra­de na us­kla­đi­va­nju s ovim za­ko­nom. “U Pri­lo­gu 1. za­ko­na pod že­ljez­nič­kim pro­me­tom na­ve­de­no je ‘Upra­vi­telj že­ljez­nič­ke in­fras­truk­tu­re za jav­ni pri­je­voz­bez iz­nim­ke’ či­me je za­ko­no­da­vac pro­pi­sao da HŽ In­fras­truk­tu­ra mo­ra pos­tu­pi­ti po ovom za­ko­nu”, ka­žu u toj tvrt­ki.

U naj­ve­ćoj naf­t­noj i ujed­no naj­ve­ćoj kom­pa­ni­ji u Hr­vat­skoj Ini is­ti­ču da ne že­le pret­pos­tav­lja­ti ho­će li se na­ći na Vla­di­nom po­pi­su ili ne. Me­đu­tim, na­gla­ša­va­ju da pra­te naj­bo­lje svjet­ske prak­se u za­šti­ti IT sus­ta­va i da re­do­vi­to ra­de pro­vje­re si­gur­nos­ti.

U Za­gre­bač­kom hol­din­gu, tvrt­ki s naj­ve­ćim vo­do­vo­dom u dr­ža­vi, ka­žu da ra­de na svim as­pek­ti­ma si­gur­nos­ti, uklju­ču­ju­ći ICT dio. Vla­do Su­ša iz ure­da upra­ve ZG Hol­din­ga ka­že da ne že­le pre­ju­di­ci­ra­ti vla­di­nu od­lu­ku. “Ali kons­tant­no ra­di­mo na po­di­za­nju ra­zi­ne kor­po­ra­tiv­ne si­gur­nos­ti Druš­tva, uz po­seb­nu usre­do­to­če­nost na one pri­jet­nje ko­je utje­ču na na­še te­melj­ne pro­ce­se”, ka­že Su­ša.

I dok iz Za­be ni­smo pri­mi­li ko­men­tar, u PBZu su na­gla­si­li da ula­žu znat­na sred­stva u kon­ti­nu­ira­no una­pre­đe­nje si­gur­nos­nih sus­ta­va. Ban­ke su, ina­če, naj­ve­ći inves­ti­to­ri u IT si­gur­nost u dr­ža­vi.

U Hr­vat­skom te­le­ko­mu i A1 Te­le­ko­mu, dva ope­ra­te­ra s naj­raz­gra­na­ti­jom te­le­kom in­fras­truk­tu­rom na­gla­ša­va­ju da zna­čaj­no ula­žu u IT si­gur­nost. HT je na­veo da su usvo­ji­li ISO 27001:2013 cer­ti­fi­kat te PCI DSS stan­dard, a A1 da su uz rad na si­gur­nos­ti vlas­ti­tih sus­ta­va sve vi­še fo­ku­si­ra­ni i na pru­ža­nje tak­vih us­lu­ga na tr­ži­štu.

Ko­li­ko će sve te tvrt­ke po­ve­ća­ti ula­ga­nja u IT si­gur­nost na­kon što Vla­da i služ­be­no de­fi­ni­ra tvrt­ke ko­je uprav­lja­ju kri­tič­nom in­fras­truk­tu­rom za gos­po­dar­stvo i druš­tvo u Hr­vat­skoj, ni­smo us­pje­li do­bi­ti pre­ci­zan od­go­vor.

Je­dan od raz­lo­ga suz­dr­ža­nos­ti lju­di iz bran­še je što ne­dos­ta­ju is­tra­ži­va­nja. Jed­no od po­s­ljed­njih jav­no dos­tup­nih, je od IDC Adri­atic­sa od pri­je pet go­di­na, ka­da se go­vo­ri­lo da se go­diš­nje u ICT si­gur­nost u Hr­vat­skoj ula­že do 100 mi­li­ju­na ku­na. Od ta­da svi go­vo­re o dvoz­na­men­kas­tom tren­du ras­ta. Bez ob­zi­ra na to da li se već prak­tič­no odra­zio na tr­ži­šte ili ne, si­gur­no je, ka­ko na­vo­de u ZSISu, da je ovo pr­vi put u de­set­lje­ću da će Hr­vat­ska u ICT si­gur­nos­ti po­vi­si­ti stan­dar­de, i to kroz za­kon.

PO­S­LJED­NJI PO­DA­TAK OD PRI­JE 5 GO­DI­NA GO­VO­RIO JE DA SE U ICT SI­GUR­NOST ULA­ŽE 100 MI­LI­JU­NA KU­NA GO­DIŠ­NJE, A OTAD SVI GO­VO­RE O DVOZ­NA­MEN­KAS­TOM RAS­TU

DUŠKO MARUŠIĆ/ PIXSELL

Re­do­vi­to ra­di­mo pro­vje­re si­gur­nos­ti sus­ta­va, po­ru­ču­ju u Ini

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.