Uče­nje stra­nog je­zi­ka ni­kad ni­je bi­lo ta­ko jed­nos­tav­no i br­zo

ELe­arn Ci­je­li se pro­gram odvi­ja pu­tem in­ter­ne­ta što zna­či da sa­mi odre­đu­je­te vri­je­me ko­je će­te po­sve­ti­ti uče­nju! hr.ele­arn.eu

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Pro­gram uče­nja je­zi­ka na hr.ele­arn.eu dos­tu­pan je svi­ma, a po­ma­že vam da u krat­kom ro­ku i na stru­čan na­čin sav­la­da­te no­vi je­zik. Ova­kav pris­tup uče­nju ide­alan je za sve, neo­vis­no o to­me jes­te li uče­nik, stu­dent, za­pos­le­na oso­ba ili umi­rov­lje­nik.

Uz pra­vil­no vod­stvo svi mo­že­te, s jed­na­kim us­pje­hom, sav­la­da­ti zna­nje no­vog je­zi­ka. Ci­je­li se pro­gram od- vi­ja pu­tem in­ter­ne­ta što zna­či da sa­mi odre­đu­je­te vri­je­me ko­je će­te po­sve­ti­ti uče­nju!

Gra­di­vo su pri­pre­mi­li struč­nja­ci za en­gle­ski, nje­mač­ki i ta­li­jan­ski je­zik, a sam je pro­gram sas­tav­ljen ta­ko da od­go­va­ra svi­ma, čak i oni­ma ko­ji mis­le da im uče­nje je­zi­ka ne le­ži. Ovak­va me­to­da uče­nja znat­no je po­volj­ni­ja, efi­kas­ni­ja i br­ža od kla­sič­nih ško­la stra­nih je­zi­ka u ko­ji­ma se gra­di­vo obra­đu­je na uvi­jek is­ti na­čin. Na ras­po­la­ga­nju vam ta­ko sto­je 3 raz­li­či­ta pa­ke­ta uz ko­ja će­te na kre­ati­van na­čin u krat­kom ro­ku sav­la­da­ti no­vi je­zik. Jed­nom ka­da pro­đe­te pro­gram na hr.ele­arn.eu mo­ći će­te opu­šte­no uži­va­ti u pu­to­va­nji­ma zna­ju­ći da ne mo­ra­te bri­nu­ti o je­zič­nim ba­ri­je­ra­ma. Va­še no­vos­te­če­no zna­nje bit će vam pred­nost i na tr­ži­štu ra­da. Za raz­li­ku od kla­sič­nih ško­la stra­nih je­zi­ka, te­ča­je­vi dos­tup­ni na hr.ele­arn.eu sa­dr­že upu­te i iz­go­vo­re iz­vor­nih go­vor­ni­ka. Ta­kav prin­cip uče­nja ubr­zat će i olak­ša­ti usva­ja­nje no­vog gra­di­va. Dak­le, uko­li­ko ne že­li­te ula­ga­ti u sku­pe ško­le stra­nih je­zi­ka, na stra­ni­ci hr.ele­arn.eu za sa­mo 80 kn mje­seč­no za sva 4 stup­nja mo­že­te na­uči­ti stra­ni je­zik u onom vre­me­nu ko­je od­go­va­ra baš va­ma!

Isko­ris­ti­te do 11. stu­de­nog!

Sa­mo za vri­je­me ak­ci­je! Za je­dan pa­ket en­gle­skog, nje­mač­kog ili ta­li­jan­skog pla­ti­te

Za sva­ki do­dat­ni pa­ket pla­ti­te sa­mo 40 ku­na mje­seč­no! Kod na­rudž­be une­si­te kod za po­pust Ak­cij­ske ci­je­ne vri­je­de

Kup­nja je mo­gu­ća in­ter­net­skim ban­kar­stvom, op­ćim uplat­ni­ca­ma i kre­dit­nim kar­ti­ca­ma.

ku­na mje­seč­no! LM5H2. do 11. stu­de­nog 2018. 80

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.