Ara­pi otva­ra­ju zdrav­s­tve­no sve­uči­li­šte

Thum­bay Gro­up iz UAE-a ulo­žit će 250 mil. eura u iz­grad­nju kam­pu­sa i kli­ni­ke u Sr­bi­ji

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Thum­bay Gro­up, naj­ve­ća kom­pa­ni­ja ko­ja se ba­vi zdrav­s­tve­nim us­lu­ga­ma i obra­zo­va­njem u Uje­di­nje­nim Arap­skim Emi­ra­ti­ma, ulo­žit će vi­še od 250 mi­li­ju­na eura u os­ni­va­nje no­vog zdrav­s­tve­nog sve­uči­li­šta u Sr­bi­ji, iz­grad­nju stu­dent­skog kam­pu­sa i kli­ni­ke, pri­op­će­no je iz Mi­nis­tar­stva pro­s­vje­te Sr­bi­je.

Mla­den Šar­če­vić, mi­nis­tar pro­s­vje­te, zna­nos­ti i teh­no­lo­škog ra­zvo­ja, naj­a­vio je da se odr­ža­ti sas­ta­nak na ko­jem će bi­ti ri­je­či o lo­ka­ci­ji za grad­nju cje­lo­vi­tog me­di­cin­skog kam- pu­sa. Pre­ma nje­go­vim ri­je­či­ma, Ara­pi bi u pr­voj fa­zi ko­ris­ti­li bol­ni­ce KBCa u Be­ogra­du, ko­ji je i nas­tav­na ba­za Me­di­cin­skog fa­kul­te­ta u Be­ogra­du, a u dru­goj fa­zi bi kre­nu­li u iz­grad­nju vlas­ti­te kli­ni­ke. Uku­pan broj za­pos­le­nih na Gulf zdrav­s­tve­nom sve­uči­li­štu i Thum­bay bol­ni­ci tre­ba­lo bi bi­ti oko 5000.

Šar­če­vić je na­veo da Thum­bay Gro­up, či­je je sje­di­šte u UAEu, ima vi­še kli­ni­ka sa sve­uči­liš­nim cen­trom, ka­ko u Emi­ra­ti­ma, ta­ko i u In­di­ji i Juž­no­afrič­koj Re­pu­bli­ci. “Do­la­zak Thum­bay Gro­upa u Sr­bi­ju pri­li­ka je da na no­vom sve­uči­li­štu po­sao do­bi­ju mla­di struč­nja­ci iz Sr­bi­je, ko­ji bi ra­di­li za vi­so­ke pla­će, što bi ih mo­ti­vi­ra­lo da os­ta­nu u zem­lji i pri­do­ne­su razvoju zdrav­s­tve­ne za­šti­te u Sr­bi­ji”, re­kao je Šar­če­vić.

DA­VOR JAVOROVIĆ/ PIXSELL

Na sve­uči­li­štu i u bol­ni­ci po­sao će do­bi­ti oko 5000 za­pos­le­ni­ka

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.