PRERADU SALATE U RUMI

TA­LI­JAN­SKI POGON ZA

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Uru­či­va­njem ugo­vo­ra o za­ku­pu go­to­vo 100 hek­ta­ra dr­žav­nog po­ljo­pri­vred­nog zem­lji­šta za plas­te­nič­ku pro­izvod­nju, BBra­nis­lav Ne­di­mo­vić, mi­nis­tar po­ljo­pri­vre­de Sr­bi­je, obi­lje­žio je po­če­tak pro­izvod­nje ta­ta­li­jan­ske kom­pa­ni­je za preradu svje­že salate La Li­nea Ver­de u Do­brin­ci­ma kod Ru­me. Gre­en­fi­eld inves­ti­ci­ja vri­jed­na je 10 mmi­li­ju­na eura, a po­sao je do­bi­lo 70 rad­ni­ka. Ma­li po­ljo­pri­vred­ni­ci u Do­brin­ci­ma, se­lu sa oko 1700 sta­nov­ni­ka, sa­da mo­gu pos­ta­ti ko­ope­ran­ti ta­li­jan­ske kom­pa­ni­je.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.