BIH 6,9 POS­TO VE­ĆI

IZ­VOZ DRV­NE IN­DUS­TRI­JE

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Drv­na in­dus­tri­ja BiH je u de­vet mje­se­ci 2018. go­di­ne os­tva­ri­la iz­voz vri­je­dan ne­što vi­še od mi­li­jar­du KM (oko 4 ml­rd. ku­na), što je za 6,9% vi­še ne­go u is­tom raz­dob­lju proš­le go­di­ne. Iz­voz pro­izvo­da u sku­pi­ni dr­vo i pro­izvo­di od dr­va či­nio je 56,7% , a iz­voz na­mje­šta­ja i mon­taž­ne dr­ve­ne grad­nje 43,3%, što je po­volj­ni­je s gle­di­šta iz­vo­za fi­nal­nih pro­izvo­da od dr­va ne­go proš­le go­di­ne. Uvoz drv­ne in­dus­tri­je je za de­vet mje­se­ci iz­no­sio 287 mil. KM ili 12,5% vi­še ne­go u is­tom raz­dob­lju 2017.go­di­ne.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.