Za­gre­bač­ki Vo­do­skok že­li se i vlas­nič­ki po­ve­za­ti s MIV-om

Naj­ve­ći ku­pac va­ra­ždin­ske tvrt­ke spre­man u nju ulo­ži­ti do 15 mil.ku­na

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - JADRANKA DOZAN jadranka.dozan@pos­lov­ni.hr

Sa­da je na ključ­nim di­oni­ča­ri­ma MIV-a ho­će li u pre­go­vo­re s Vo­do­sko­kom o do­ka­pi­ta­li­za­ci­ji

Du­go­go­diš­nji pos­lov­ni part­ner i naj­ve­ći ku­pac pro­izvo­da Me­tal­ske in­dus­tri­je Va­ra­ždin (MIV) za­in­te­re­si­ran je i za vlas­nič­ko po­ve­zi­va­nje. Iz MIVa su iz­vi­jes­ti­li Za­gre­bač­ku bur­zu da su za­pri­mi­li do­pis za­gre­bač­ke tvrt­ke Vo­do­skok ko­jim je is­ka­za­la in­te­res da se po­kre­nu pre­go­vo­ri o uvje­ti­ma uklju­či­va­nja u di­onič­ku struk­tu­ru MIVa, što zna­či i du­bin­sko sni­ma­nje. U pi­smu su na­ve­li i da “ana­li­zom jav­no dos­tup­nih fi­nan­cij­skih i tr­žiš­nih po­da­ta­ka, tran­sak­ci­ju vi­de kao do­ka­pi­ta­li­za­ci­ju upla­tom pet do 15 mi­li­ju­na ku­na, i to u vr­lo krat­kom ro­ku”.

Vlas­ni­ci tog re­gi­onal­nog dis­tri­bu­te­ra ma­te­ri­ja­la za odr­ža­va­nje i iz­grad­nju in­fras­truk­tur­nih obja­ka­ta u vo­do­ops­kr­bi, odvod­nji, ka­na­li­za­ci­ji, pli­no­vo­di­ma te DTK­mre­ža­ma 15go­diš­nju su­rad­nju s MIVom pre­poz­na­li su kao do­bru plat­for­mu za raz­go­vo­re o po­ve­zi­va­nju. Ta­ko is­ti­ču i da su “vi­še ne­go ikad uvje­re­ni da će bez su­rad­nje i/li po­ve­zi­va­nja bi­ti ja­ko te­ško odu­pri­je­ti se kon­ku­ren­ci­ji i os­ta­ti oz­bi­ljan re­gi­onal­ni igrač. Po­ve­zi- va­njem bi se omo­gu­ći­lo kon­cen­tri­ra­nje po­ten­ci­ja­la MIVa na ja­ča­nje pro­izvod­ne i teh­nič­ke pri­pre­me, kao i ve­ća flek­si­bil­nost za­li­ha, sma­nje­nje tro­ško­va, povećanje tr­žiš­nog udje­la te bo­lji nov­ča­ni ti­je­ko­vi.

Iz­vješ­će MIVa za de­vet mje­se­ci po­ka­za­lo je da je na­kon lanj­skih 5,6 mi. ku­na do­bi­ti Gru­pa ove go­di­ne bi­lje­ži 8,9 mil. gu­bit­ka. Is­ti­če se i da je po­rast obve­za pre­ma do­bav­lja­či­ma (u od­no­su na kraj 2017. za 38%, na 47 mil. kn) po­s­lje­di­ca pro­ble­ma s lik­vid­noš­ću us­li­jed pa­da pro­duk­tiv­nos­ti i pro­fi­ta­bil­nos­ti ma­tič­nog druš­tva. Si­tu­aci­ja oči­to ni­je la­god­na, no na ključ­nim je di­oni­ča­ri­ma ho­će li u pre­go­vo­re s Vo­do­sko­kom.

Na­kon lanj­skih 5,6 mi. kn do­bi­ti, sa­da 8,9 mil. gu­bit­ka

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.