U pa­ke­tu na Vla­du

Ceh za Ulja­nik u re­ba­lans, no­vi pro­ra­čun na li­ni­ji Smjer­ni­ca >>

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - JADRANKA DOZAN

U lje­toš­nje su Smjer­ni­ce ugra­đe­ni efek­ti po­rez­nog pa­ke­ta, kao i rast pla­ća na ko­ji dio sin­di­ka­ta ne pris­ta­je

Na ovo­tjed­noj sjed­ni­ci Vla­da bi u pa­ke­tu tre­ba­la ras­pra­vi­ti i u sa­bor­sku pro­ce­du­ru pros­li­je­di­ti i re­ba­lans ovo­go­diš­njeg i pri­jed­log dr­žav­nog pro­ra­ču­na za idu­ću go­di­nu. Re­ba­lans je u pr­vom re­du na­met­nu­la kri­za Ulja­nik gru­pe, a nje­zin pro­ra­čun­ski ceh po os­no­vi iz­da­nih jam­s­ta­va će oči­to zna­či­ti i go­di­nu bez su­fi­ci­ta, iako su fi­skal­na kre­ta­nja do­ne­dav­no upu­ći­va­la da bi ova go­di­na mo­gla bi­ti dru­ga za­re­dom s vi­škom pro­ra­ču­na op­će dr­ža­ve (pre­ma europ­skoj me­to­do­lo­gi­ji ESA2010).

Pre­ma do­sa­daš­njim naj­a­va­ma, na dr­žav­ni pro­ra­čun ove će go­di­ne sli­je­dom ot­ka­zi­va­nja grad­nje ili dos­pi­je­ća kre­di­ta pas­ti ceh jam­s­ta­va šk­ve­ro­vi­ma od oko 2,5 mi­li­jar­de ku­na ili oko 0,6 pos­to BDP-a, no Eu­ros­ta­to­va pra­vi­la u pro­ra­čun­skom knji­go­vod­stvu pre­dvi­đa­ju obračunsko na­če­lo, a to zna­či da se na­kon pro­tes­ti­ra­nja jam­s­tva ne knjiži sa­mo ono što stvar­no dospijeva i mo­ra se pla­ti­ti u tekućoj go­di­ni, već i obve­ze po os­tat­ku jam­s­ta­va. Ta­ko je mi­nis­tar fi­nan­ci­ja Zdrav­ko Marić već ra­ni­je na­go­vi­jes­tio da bi efekt na jav­ne fi­nan­ci­je mo­gao bi­ti i ne­što ve­ći. Iz nje­go­vih iz­ja­va da­lo se nas­lu­ti­ti da se ipak ne­će mo­ra­ti knji­ži­ti baš svih 4,3 mi­li­jar­de ku­na jam­s­ta­va što je u kon­kret­nom slu­ča­ju nji­hov uku­pan iz­nos. Ko­li­ko će se ma­nje ka­pi­tal­nog tran­sfe­ra po toj os­no­vi na kra­ju mo­ra­ti knji­ži­ti, za­sad se ne zna po­uz­da­no, ali ta se ra­ču­ni­ca os­la­nja na či­nje­ni­cu da je jed­na grad­nja ko­ja je po­kri­ve­na jam­s­tvi­ma u vi­so­koj fa­zi do­vr­še­nos­ti, što su­ge­ri­ra da bi te­ret pro­ra­čun­skog knji­že­nja mo­gao iz­no­si­ti ne­što iz­nad tri mi­li­jar­de ku­na.

Is­to­dob­no, pre­ma nes­luž­be­nim naj­a­va­ma iz Mi­nis­tar­stva fi­nan­ci­ja pro­ra­čun­ski pla­no­vi za idu­ću go­di­nu ne bi tre­ba­li do­ni­je­ti ve­će ot­klo­ne od pro­jek­ci­ja iz još lje­tos pred­stav­lje­nih tro­go­diš­njih Smjer­ni­ca eko­nom­ske i fi­skal­ne po­li­ti­ke. U njih su, na­ime, naj­ve­ćim di­je­lom uk­lop­lje­ni efek­ti pa­ke­ta po­rez­nih pro­mje­na u ok­vi­ru tre­će run­de prek­la­ni za­po­če­te po­rez­ne re­for­me, a ko­je su u Vla­di pro­ci­je­ni­li na oko 2,7 mi­li­jar­di ku­na.

Pri­jed­log pro­ra­ču­na ko­ji bi se su­tra tre­bao na­ći na sjed­ni­ci Vla­de na tra­gu je Smjer­ni­ca i kad su po­sri­je­di pla­će za za­pos­le­ne u dr­žav­noj upra­vi i jav­nim služ­ba­ma. Vla­da, na­ime, u Sa­bor ide s pri­jed­lo­gom tih ra­sho­da ko­ji odra­ža­va­ju nje­zi­nu po­nu­du s ko­jom je okon­čan po­s­ljed­nji krug raz­go­vo­ra sa sin­di­ka­ti­ma, a to je tri pos­to ras­ta pla­ća. Poz­na­to je da dio sin­di­ka­ta, u pr­vom re­du oni ko­ji pred­stav­lja­ju za­pos­le­ni­ke jav­nih služ­bi, tu po­nu­du ni­je pri­hva­tio.

Lje­toš­njim Smjer­ni­ca­ma Vla­da je za idu­ću go­di­nu pla­ni­ra­la re­la­tiv­no ma­li de­fi­cit op­će dr­ža­ve od 0,4 pos­to BDPa. Pri­ho­de sa­mo­ga dr­žav­nog pro­ra­ču­na pro­ji­ci­ra­la je na 134,2, a ra­sho­de 139,1 ml­rd. ku­na.

EUROSTAT PRE­DVI­ĐA OBRAČUNSKO

NA­ČE­LO PA SE NE KNJIŽI SA­MO ONO ŠTO STVAR­NO DOSPIJEVA I MO­RA SE PLA­TI­TI U TEKUĆOJ GO­DI­NI, VEĆ I OBVE­ZE PO OS­TAT­KU JAM­S­TA­VA

GRGO JELAVIĆ/PIXSELL

Mi­nis­tar fi­nan­ci­ja Zdrav­ko Marić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.